کاخ ناصری در آینه تصویر، توچال از مسیر شهرستانک

یکی از برکات صعود 11 آبان 1396 به قله 3964 متری توچال از مسیر شهرستانک، دیدار از مجموعه کاخ ناصری در انتهای دره شهرستانک بود؛ که به عنوان تفرجگاه ناصرالدین شاه قاجار (قاتل امیرکبیر) بنا نهاده شد، و اکنون نیز شاکله آن پابرجاست و به همت قدر شناسانه سازمان میراث فرهنگی، توسط دوستان افغان ما در حال بازسازی است، این را به این دلیل می گویم زیرا وقتی ما به سوی این مجموعه در حال راه پیمایی بودیم، آنان بودند که با لباس های محلی خود به پیشوازمان آمدند، و خود را به عنوان ساکنان جدید این کاخ شاهی به ما نشان دادند، فنس های توری فلزی به تازگی، توسط همین دوستان به دور کاخ حصار کشی شده و لذا ما مجبور شدیم برای ورود به آن از ضلع بالایی کاخ که رودخانه جریان دارد و آنها نتوانسته اند آن را فنس کشی کنند، وارد مجموعه شویم.

 

کاخ ناصری در آینه تصویر، توچال از مسیر شهرستانک

پله های مقابل ساختمان تالار کاخ ناصری در شهرستانک

 

زمان اندک حضور و شوق تصویربرداری از این مکان زیبا، باعث شد که نتوانم کمی درنگ کرده و تمرکزی کنم و  روح جستجوگر خود به یافتن ارواح سازندگان و استفاده کنندگان این مجموعه زیبا روانه و ارتباطی با آنان برقرار کنم؛ در حالی که سلسله قاجار تا کمتر از صد سال پیش بر این کشور حکم می راندند، و البته به غیر از آقامحمدخان قاجار که خواجه مردی مشهور است که لطفعلی خان زند را به نامردی کشت و بر جایش نشست، ناصرالدین شاه به علت ماندگاری نیم قرنه در حکومت و خوشگذرانی هایش، مانوس بودن با درباریان و حرم، سفرهای خارجی و آوردن دوربین عکاسی به کشور، ساختن مترو بین تهران و شهرری و... و سرانجام ترور او در شاه عبدالعظیم حسنی و دفنش، در این مجموعه مذهبی همچون رضاشاه پهلوی، و این که قبرش هم اکنون در قسمت زنان قرار دارد و در سفر به ری نتوانستم بر سنگ مزارش حاضر شوم و...، و مظفرالدین شاه قاجار که فرمان مشروطیت را امضا کرد تا قدرتی که پاسخگو نیست، محدود شود، و انقلاب مشروطیت که هیچگاه به اهدافش نرسید و عقیمش کردند و مبارزه ملتی را ناکام گذاشتند، تا این ملت طعم آزادی و رفتن استبداد را نچشند و انگار این "بختک استبداد خبیث" قصد دست برداشتن از "این ملت پیشرو، اما عقب مانده و عقب نگاهداشته شده" را ندارد و استبداد را از درب بیرون می کنیم، از پنجره وارد می شود؛ و انگار زمین این وطن بسیار مساعد رویش مستبدین است که مخوفترین شکل آن هر بار بعد از یک مبارزه ی سخت، باز تولید، و ملت همچنان در فراق "حاکمیت قانون و داشتن آزادی" باید خون دل بخوردند، و از دیده هاشان اشک، و از رگ هاشان خون باید جاری باشد، تا ببینیم کی و در چه زمانی دست های داخلی و خارجی رضایت خواهند داد که این ملت به حقوق و مرتبه ایی که لایق آن است، دست یابند.

دیگر قجری که شهرت دارد محمدعلی شاه قاجار بود که مجلس شورای ملی را مردانه توسط روس ها به توپ بست تا آخرین میخ را بر تابوت مشروطیت و انقلابش بکوبد و آن را نابود کند، و از این بعد مستبدین دیگر مجلس و پارلمان ایران را هرگز جرات نکردند به توپ ببندند، بلکه با پنبه سر بریدند و طراحان روسی، غربی و داخلی ضد آزادی این مردم، فهمیدند که نباید مجلس را به توپ بست بلکه باید آن را از کارکردش انداخت، بدین صورت که به جای پیگیری حقوق مریم، نمایندگان از وکیل و الرعایا به وکیل الدوله تبدیل و چشم به دهان قدرت باشند و منویات دل او را پیگیری کنند، و برای این منظور یا وکیل الدوله هایی به مجلس فرستادند، که در حالی که مدال نمایندگی از مردم بر سینه دارند، در بوق استبداد در مجلس بدمند و یا بعضی را که می خواهند وکیل الرعایا باشند و ساز مخالف با قدرت فائقه می زنند را، یا کشتند و یا از ورود به مجلس بازشان می دارند تا در آنجا نباشند و پیگیر آزادی مردم و حاکمیت قانون بر رفتار قدرت نشوند، و معرکه همچنان در دست استبداد بماند تا صورت دمکراسی بزک کرده و بی خاصیت باقی بماند، و از دورن تهی شده و همان منویات دل مستبدین در قالب رنگین دمکراسی دنبال شود، در حالی که مطلع هر قانونی اساسی با "اصل برابری همه در مقابل قانون" آغاز می شود، ولی در عمل آنان این رویه صالحه را تغییر داده و هر قشری با توجه به نزدیکی به قدرت از شمولیت قانون و نظارت قانونی شانه خالی کرده، و در نهایت استبداد، قانونی که باید به سرکشی قدرت پایان دهد را، به وسیله ایی برای کنترل مردم تبدیل، و به وسیله قانون رکن دیگر کرامت انسان یعنی آزادی آنان را محدود و محدودتر کند.

بگذریم از این مسایل که دل انسان را خون، و از زندگی ما را سیر می کند، زیرا وقتی به تاریخ معاصر نگاه می کنی که چه خون ها و جان های شریفی بر خاک افتاد تا قانون مبنای حرکت قدرتمداران و آزادی فضای زندگی ما مردم باشد، اما همچنان همان بود که بود و همان شد که نباید بود، و استبداد همواره باز تولید شد. گرچه به خوشگذرانی امثال ناصرالدین شاه ایراد می گیریم، اما دوست بهلول مسلکی داشتم که به طنز و جدی می گفت "به این مدیران باید تا می توانی، با غذای شان ماست داد، تا زمان خوابشان از بیداری اشان بیشتر شود، و بخوابند و با طرح های آبکی و مطالعه نشده اشان به بیت المال و مردم کمتر خسارت بزنند." و لذا این که مستبدین به این امور وقت گذاران مشغول باشند، بهتر است و این باعث می شود که در مدت اشتغال به این امور، مردم نفسی بکشند، زیرا بیکاری آنان باعث می شود که سر مردمان خود را بتراشند.

کمبود وقت و...، به هنگام همراهی با تیم های صعود و در سفرهای این چنینی باعث می شود که نتوانی فرصتی پیدا کنی که هر کجا خواستی بایستی، تامل کنی و آنجا نخواستی تند بگذری و... و باید با کاروان و مقدراتش گذشت، لذا ارتباط روحی با اماکن و اوقاتی که در آن قرار داری و یا از آن عبور می کنی، میسر نمی شود و در این کاخ هم من نتوانستم با شاه قجری، اهل حرمش، اهل استبل شاهی، اهل آشپزخانه شاهی، اهل سیاست همراهش، اهل دیوانی او، سرداران سبیل کلفت و مغرور در مقابل دیگران، و گوش به فرمان و خاشع و خاضع در مقابل قدرت و فرمان مستبد و... ارتباط روحی برقرار کنم و سخنی با آنان گویم، اما قاجارها و خدم و حشم شان خاک ایران را به باد دادند و نقشه ایران را بسیار کوچک کردند.

اما اگرچه فرصت گرفتن ارتباطی روحی با اهل این کاخ را نیافتم، ولی در آن جستم و آنچه دیدم را از لنز موبایلم ثبت کردم؛ تعدادی از عکس های این کاخِ بیدادگران قجری که اکنون ویران است، و باید میراث دارش مردم ایران باشند، را می توان در زیر دید، کاخی که می تواند سرنوشت بن بست شهرستانک را، در کنار گذر شلوغ "جاده چالوس" به بهشت گردشگری تبدیل و درآمدی پایدار و مداوم برای مردمش تبدیل کند، تا آنان نیز به شکرانه این درآمد خوب، دام و دامداری را به کناری نهاده و قدر طبیعت زیبا و نان آور این منطقه را بدانند و رزق خود را از گردشگری بدست آورند، و دست از چرای بی رویه دام و نابودی طبیعت در حال انهدام قلل و مراتع این منطقه بردارند، تا طبیعت زیبای در حال نابودی اطراف شان خود را دوباره باز یابد، و این خود باعث خواهد شد با ورود طبیعتگردان بیشتر به دره شهرستانک، درآمدی پایدارتر از گوسفند و گوسفند داری ویرانگر فعلی، به آنان پیشکش شود، و هر روز بر ثروت بی پایانی که از گردشگری با کنار گذاشتن خودخواهی چراندن طبیعت رزاق این کوه ها، به آنان افزوده می شود، و شهرستانک نشینان نیز در کنار طبیعت زندگی سالم و پایداری داشته باشند: 

 

کاخ ناصری در زمان حضور ناصرالدین شاه قاجار با کاروان شاهی

کاخ ناصری در زمان حضور ناصرالدین شاه قاجار با کاروان شاهی

 کاخ ناصری در شهرستانک زمانی که هنوز ویران نشده بود

کاخ ناصری در شهرستانک زمانی که هنوز ویران نشده بود

 

نقشه دسترسی به کاخ ناصرالدین شاهی به هنگام عزیمت از تهران

نقشه دسترسی به کاخ ناصرالدین شاهی به هنگام عزیمت از تهران

 

ثبت تصویر طبیعت پاییزی 11 آبان 1396 دره پایین کاخ ناصری در دره شهرستانک

ثبت تصویر طبیعت پاییزی 11 آبان 1396 دره پایین کاخ ناصری در دره شهرستانک

 

ساختمان کاخ ناصری در انتهای دره شهرستانک

ساختمان کاخ ناصری در انتهای دره شهرستانک

 

تالار کاخ ناصری از نمایی نزدیک تر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار کاخ ناصری از نمایی نزدیک تر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

 

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار کاخ ناصری از نمایی دورتر در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

طبعیت پاییزی باغ های زیر کاخ ناصری در دره شهرستانک

طبعیت پاییزی باغ های زیر کاخ ناصری در دره شهرستانک

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

تالار اصلی کاخ ناصری از نمایی شمالی در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری آب رودخانه در تالار جریان داشته است دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری آب رودخانه در تالار جریان داشته است دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان

1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک حوضچه آبنما 11 آبان 1396

داخل تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک حوضچه آبنما 11 آبان 1396

 

حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

حوضچه آبنمای حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

حوضچه آبنمای حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

محوطه و حیاطر کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ورودی شرقی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

پله های زیبای حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

پله های زیبای حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری در دره شهرستانک 11 آبان 1396

رودخانه ایی که در سمت شرق کاخ ناصری در دره شهرستانک جریان دارد 11 آبان 1396

رودخانه ایی که در سمت شرق کاخ ناصری در دره شهرستانک جریان دارد 11 آبان 1396

محوطه و حیاطر کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

سنگ های سمت شرق کاخ ناصری در دره شهرستانک

که برای حضور موکب شاهی پله گذاری شده است

 

مستبدین معمولا انسان های ضعیفی اند که به مقامات بالا که فکرش را هم نمی کردند، رسیده اند و معمولا میراثخوار یک بنیانگذارند و اکنون وقتی به بالاترین مقام رسیده اند، انگار عقده بی حد و حصر خود کم بینی دارند و برای جبران این عقده، استبداد را به حد کمال می رسانند، و در خباثت بارترین شکل، وقتی به این مقام می رسند با غرور و تکبر خاصی کسانی را که وسیله، و جاده صاف کن رسیدن آنان به این مقام بودند را به بهانه های واهی از بین می برند، یا مورد تنبیه سخت قرار می دهند، کاری که آقای محمدرضا پهلوی بعد از پیروزی در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، با افرادی مثل "حاج طیب رضایی" و... کرد، کسی که در دادگاهی که حکم به اعدامش داد، لباس خود را بالا زد و عکس خالکوبی شده شاهِ پهلوی را نشان داد و گفت این عکس خالکوبی شاه روی تن من است، من یک شاهدوست هستم، اما موثر واقع نشد و اعدامش کردند، زیرا این گونه دادگاه ها به سفارش قدرت تشکیل می شوند، و حکمی به غیر خواست قدرت نخواهند داد، از این بدتر را ناصرالدین شاه قاجار با کسی که معلم، همراه و مشاور او بود، کرد و امیرکبیر را در حالی که شوهر خواهرش و رییس الوزرای کاردانش بود، در حمام فین کاشان رگ زد تا جلوی چشمش نباشد، به حمام کاخ ناصری که رسیدم با خود گفتم، شاه قجری وقتی در این حمام حاضر می شد، آیا از رگ زدن دوست خود امیرکبیر هم یادی می کرد و از عمل خود خجالت زده بود یا نه.

 

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ورودی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک 11 آبان 1396

 حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ورودی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک 11 آبان1396 

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ورودی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک 11 آبان1396

 

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

روزنه حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک 11 آبان1396

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

رخت کن ورودی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک 11 آبان1396

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

گچبری های رختکن ورودی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

گچبری های سقف حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

حمام ناصری

 ورودی از رختکن به حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

حمام کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

تن شوی خانه اصلی حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

تاق های تن شویخانه حمام واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

 ورودی تن شوی خانه اصلی عکس از درون به سمت رختکن حمام

واقع در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

خروجی از رختکن حمام به حیاط کاخ ناصری در حیاط شمالی تالار اصلی کاخ 

 دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

تاق ورودی یک اتاق در ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک ثبت عکس 11آبان 1396

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

دالانی گذری از سمت حیاط اصلی به سمت ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

زیبایی های ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

 

در دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک ثبت عکس 11آبان1396

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

معماری زیبای ختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک ثبت عکس 11آبان1396

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

آب از زیر ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک نیز جاری بوده است ثبت عکس 11آبان

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

زیرگذر در ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک در این زیر گذر حمامی هم وجود دارد

 

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

حمام زیرگذر در ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

زیرگذر دیگری در ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

 

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ویرانترین بخش در ساختمان های سمت غرب تالار اصلی کاخ ناصری

در دره شهرستانک

 

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

زیبایی های معماری در مجموعه غربی تالار اصلی

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

ساختمان های جانبی کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در نظام برخاسته از قیام های اعترا...
وحید (اشتری) را از میانه های دهه هشتاد می شناسم. او طی سال ها می توانست به راحتی در ساختار قدرت سیاس...
- یک نظز اضافه کرد در انتخابات کیلویی چند؟! با چه رو...
آیا صندوق راه خیابان را می‌بندد؟ مجید شیعه علی در سه دهه گذشته بخشی از دموکراسی‌خواهان یک مسیر تح...