خدایا باز هم امان از نمایندگان و مدافعانت!

خدایا چی می شد که هیچ کس را وکیل دریافت حق و حقوق خود قرار نمی دادی و همه را به خود واگذار می کردی که تنها با تو در ارتباط باشند و تک تک از تو رهنمود و هدایت گیرند؛ داروغه یی در این بین نبود و ما بودیم و تو. این روزها داروغه هایی پیدا شده اند که دیگر به حق تو، که لابد قسمتی از زندگی یا مال بندگانت هست راضی نیستند و جان ها و مال ها طلب کرده و تباه می کنند؛ امروز نمایندگانی پیدا کردی که به نام تو زندگی مردم سوریه را بهم ریخته و سیاه کرده اند و هزاران از آنان کشته اند، تجاوز کرده و آواره کرده اند و ویرانی ها ساخته اند و اکنون نوبت مردم عراق است که به خاک سیاه این جانیان بنشینند و جنایات شان را در این کشور تکرار کنند و دومینوی جنایت شان همچنان به نام تو ادامه دارد. اینان انگار آمده اند که نامت را به نام تو، حذف و همه را از تو بیزار، رویگردان و گریزان کنند. به هنگام جنایات شان نام تو را از حلق و مخرج گلو با حدت و شدت تمام جاری می کنند. البته معمولا جنایت کاران برای عمل جنایت بار خود دلیلی را جستجو می کنند تا ملعبه ی توجیه اعمال خود قرار دهند و انگار اینان اجرای احکام و گسترش دین و آیین تو را بهانه اعمال جنایت بار و اهداف شوم و وسیله هوا و هوس خود کرده اند. 

خدایا در گوشه گوشه ی سرزمین های اسلامی از این نوع نمایندگان زیاد داری که ظلم و جنایت هولناک می کنند و این ستم  بی شرمانه خود را لطف به مظلومین تحت کنترل خود می دانند و در حالی که اَشدا با گویندگان شهادتینند، رحمت شان شامل دشمنان آنان هست، و باز ادعای مسلمانی و حق بودن دارند. لعنت و عقوبت تو بر آنان و دین مرام شان باد که حتی انسان هم نیستند، چه رسد به مسلمان بودن.
خدایا از شر این بندگانت فقط به تو پناه می بریم. خدایا شر اینان را به خود و حامیانشان برگردان که ظلمی که می کنند بسیار دردآور و رنج آور شده است.

 

+  نوشته شده توسط سید مصطفی مصطفوی در 8:4 PM |  چهارشنبه یازدهم تیر 1393   

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.