خدایا سال 1393 را بر همه مبارک فرما

خدایا سال ۹۳ را سال صلح و آرامش در جهان قرار ده.

ملت ها را از دیو جنگ قدرت مداران و جنگ سالاران حفظ فرما.
خدایا کسانی که بزرگی و قدرت و
 ثروت خود را در شرایط تنش بین بندگانت ترسیم و تعریف کرده اند را در دست یابی به چنین هدفی مایوس و رسوا فرما.  
خدایا برکات آسمانی ات
 را بدون توجه به اعمال ما و بزرگان ما بر زمینیان نازل فرما که اگر نزول آنرا به این گونه مسایل مربوط نمایی لایق تنفس در فضای جهان تو نیز نخواهیم بود.
خدایا
 اگر ما را لایق نعمت های خود نمی بینی بجز ما موجودات بی شماریند که از نعمت های این جهانی تو متنعمند پس به آنان رحم فرموده و جهان را از ریزش های آسمانی خود شاد و متنعم گردان.
خدایا این سال را سال توسعه علم و معرفت قرار ده و انسان ها را به مسیری هدایت فرما که خیر صلاح آنان در آن است.
خدایا سال
۹۳ را سال رهایی انسان از بند قدرتمداران دنیاپرست و ظالم قرار ده و با گشایشی همگانی تمامی اسرای دربند این ظالمین را آزاد فرما. 
خدایا
 آنان که به ناحق بر گرده ی بندگانت سوار شده و قصد پایین آمدن ندارند را ابتدا رسوا و سپس نابود فرما.
خدایا دل انسان ها را نسبت به هم مهربان گردان تا تعدی و تجاوز به حقوق دیگران کاهش یافته و فضای بهتری بین بندگانت ایجاد شود.
خدایا کودکان ما و جوانان و نوجوانان ما و پیران و بزرگسالان ما را از جمیع خطراتی که آنان را تهدید می نماید حفظ و حراست فرما.
خدایا به قلم های که در راه تو و در راستای خیر بشر به حرکت در می آیند برکت و نفوذ عنایت فرما.
خدایا قلم ها و زبان هایی را که پایه های ظلم و تعدی را محکم می کنند را بی نفوذ و رسوا فرما.
خدایا قدم هایی که در راستای خیر بشر برداشته می شود را استوار و محکم و موفق گردان.
خدایا دل صاحبان قدرت را بر زیر دستان شان نرم گردان تا از ظلم شان نسبت به زیر دستان کاسته شود.
خدایا وسیله استخلاص تمامی اسیران زنجیر شده در دست های قدرت کثیف دنیایی را فراهم فرما.
خدایا وسیله بند شدن بندکنندگان ظالم
  را فراهم فرما.
خدایا به تمامی انسان ها محروم از حقوق شان صبر و اجر عنایت فرما تا بتوانند سختی ظلمی که به آنان روا می شود را تحمل کرده و قلب هاشان از شدت رنج باز نایستد.
خدایا به زمین های مان برکت و بار آوری
 به جنگل هایمان سرسبزی و خرمی به آب های جاری مان برکت و  غنا بخش.
خدایا زمین را از ناپاکی ها حفظ کرده تا کهواره انسان هایی همچون رحمت للعالمین (ص)
 در آینده باشد و دوباره انسان هایی که فخر بشریت هستند را در خود پرورش دهد. 

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ساعت 14:11 شماره پست:

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.