داعشی همان مسلمان و داعش مسلکی همان اسلام است

"داعشی همان مسلمان و داعش مسلکی همان اسلام است؟!"

این جمله بسیار تاثر برانگیزی است که هر از چندگاهی از زبان برخی از مردم جاری می شود و لذا طبق این نظر داعشی ها همان مسلمانان واقعی و عملکردشان همان اجرای واقعی فقه اسلامی تلقی می شود. برای تصحیح چنین دیدگاهی نمی توان داعش و داعش مسلک ها را با معیارهای حقوق بشری، اخلاق، نُرم های انسانی و... مورد نقد و حمله قرار داد که بدین لحاظ به صورت آشکاری محکومند، تنها راهی که برای رفع اتهام از اسلام و مسلمانی وجود دارد، نقد فقهی و تاریخی اعمال داعش است تا روشن گردد این روند فکری و عملی آنان چقدر با فقه و تاریخ اسلام منطبق هست و چقدر نیست.

ظاهرا کسانی که به چنین اعتقادی رسیده اند اعمال داعشی ها را با اعمال مسلمانان در تاریخ و دستورات فقهی موجود در اسلام، مقایسه می کنند و به این نتیجه دردناک رسیده اند و لذا باید به نقد تاریخی و فقهی داعش دست زد و ثابت کرد که اعمال و تفکر داعش مطابق با فقه و تاریخ (روش) اسلام نیست و چنین حرکتی تنها از کسانی شایسته است که به فقه و تاریخ اسلام آشنایند و مدعی پاسداری از آنند (علما و حوزه های علمیه)، تا داعش را از این لحاظ به نقد کشید و تطابق و عدم تطابق آنان را با اسلام و مسلمانی روشن نمود و اسلام و مسلمانی را از چنین وصله ناجوری مبرا و تطهیر کرد.

خلایی که احساس می شود از ناحیه ایدئولوک های اسلامی است که حمله نقادانه و علمی موثری به عملکرد و تفکر داعش صورت نمی گیرد و بیشتر نقدها ناشی از معیارهای انسانی و حقوق بشری است. حال آنکه پادزهر این سم مهلک، نشان دادن فاصله تفکر و سیره اسلامی از تفکر و سیره داعشی است. این است کیمیای مورد نیاز حال اسلام و مسلمانی که به تبرعه اسلام و مسلمانی خواهد انجامید وگرنه محکومیت اخلاقی و حقوق بشری داعش اثر آنچنانی نخواهد داشت و به حساب دعوای رقبا گذاشته خواهد شد.

اسلام باید از فقه داعشی تبری بجوید و دوری خود را از چنین اعمال و افکاری به اثبات برساند وگرنه تاریخ اسلام را مسلمانان ناپاکی مثل امویان و عباسیان و... ساختند و شاید تاریخ اسلام قابل دفاع نباشد، ولی فقه را قاعدتا انسان های عالم از متون شریف اسلامی استخراج کرده اند و... اگر به لحاظ فقهی بین اسلام داعشی و اسلام ما همپوشی و همسانی وجود داشته باشد، باید در فقه اسلامی با رویکردی انسانی و اخلاقی و... تجدید نظر و آنرا اصلاح کرد وگرنه اتهاماتی منجمله این که داعش وابسته به این و آن است اتهام مناسبی برای از میدان به در کردنش نمی تواند باشد.

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.