عکس روز - چه موقع دعا گسترش می یابد

هرجا مسلمان ها از زیر بار وظایف شانه خالی کردند، میدان دعا وسعت پیدا کرد! ولی با دعا نه فقیری غنی می شود، نه برهنه ایی پوشیده! وقتی که از خدا عزت و احترام می خواهیم، نباید انتظار داشته باشیم که خداوند آن را از آسمان برای مان فرو ریزد! یاهو یاهوی خانقاه و سینه زدن و حسین حسین گفتن درد اجتماع را دوا نمی کند، به جای این که بر فرق و تن خود زنجیر بزنید، به پا خیزید و زنجیرهای را بر فرق یزیدها و معاویه های ظلم که مصدر امور هستند بزنید، نه بر فرق خودتان، حسین بن علی قیام نکرد که تو برای او گریه کنی!   آیت الله سید محمود طالقانی

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.