روس ها در نقش تاریخی دشمنان آزادی و آزادیخواهی در ایران
  •  

31 تیر 1401
Author :  
دیدار پوتین با رهبری - تیرماه 1401

ایرانیان در تاریخ معاصر، از پیشرو ترین مردم منطقه، برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت، و در دست گرفتن سر رشته داری امور خود بوده اند، تا حاکمیت را از دربار شاهان، افراد و دیکتاتوری های جور واجور به خود منتقل کنند؛ و خود به صورت جمعی، مستقیم و غیر مستقیم و از طریق صندوق رای حاکمیت خود را به دست گیرند، و تصمیمات کشور را منوط به آرای خود، واریز شده به صندوق های رای کنند، و از حاکمیت های موروثی و مادام العمر خلاصی یابند.

در دنیای یکپارچه و متصل به هم [1] در روزگار انفجار اطلاعات و گسترش سرعت انتقال تنوع دیدگاه ها، دیگر حرکتی، بخصوص در سیاست خارجی کشورها، بر کسی پوشیده نیست، و نخواهد ماند، مگر اینکه در عصر ارتباطات جهانی، به سان کشوری مثل کره شمالی، دیکتاتوری پیدا شود و به دور کشور و مردم خود دیواری به بلندی یک زندان بزرگ بکشد، و آنان را از قافله ی در حرکت و رشد جهانی جدا نموده در فقر و فلاکت، به بند و زندان کشد و روزی هزار بار آنان را بکشد، تا در بند بی اطلاعی و ناآگاهی نگه دارد؛ و به قول قدیمی ها امروز دیگر "شتر سواری، دولا دولا ممکن نیست"، این است که رویکردهای خارجی کشور ما نیز از نگاه تیزبین دنبال کنندگان روند جهانی، و البته مردم ایران، به دور نخواهد ماند، بر این اصل است که دلسوزانِ به آبرو، اعتبار و آینده ایران و ایرانیان، باید بیشتر توجه کرده و در تصمیمات خود تامل کنند؛

 این روزها خبرهای نگران کننده ایی از نزدیکی های نا به هنگام، و خارج از حکمت و قرار گرفتن ایران در کنار روس های متجاوز، شنیده و دیده می شود، نزدیکی به متجاوز زورگو و بد عهدی که، در تجاوز به مردم اوکراین، [2] حتی برای رسانه های ما و دنیا تعیین می کند که، تجاوز آشکارش به مردم و خاک این کشور مستقل را، چه بنامیم و...، [3] چنین روندی تن ایرانیان آزادیخواه و صلح طلب را دوباره و صد باره می لرزاند، چرا که تنها سه دهه از تجاوز حزب بعث عراق به کشورمان نمی گذرد، که از قضا متجاوز آنروز به ایران، خود از اقمار و مسلح به سلاح های همین شرق جنایتکار بود، و این که متاسفانه امروز ما به رغم تجربه تاریخی از جنگ و تجاوز خارجی، در کنار متجاوز روس، در مقابله با مردم مقاوم اوکراین قرار بگیریم، جای تامل و تاسف بسیار دارد.

سیاست اصولی و انقلابی "نه شرقی، نه غربی" حاصل از انقلاب عظیم مردمی57، که ضامن استقلال ایران، در میان رقابت دو قطب توسعه طلب، تجاوز پیشه و استعمارگر غرب و شرق بود، به نظر می رسد در یک استحاله چند دهه ایی به رویکرد "نگاه به شرق" تبدیل، و می رود تا ایران را به یکی از اقمار دیکتاتور کرملین تبدیل، و در کنار و دوشادوش متجاوزین عصر جدید قرار دهد، و ایران را به عنوان کارت بازی این نو توسعه طلب و تجاوز پیشه قرن 21، برای مذاکره و امتیاز گرفتن از رقیب غربی خود، بدل نماید؛

تو گویی طراحان رویکرد "نگاه به شرق"، گذشته ویران و خسارتبار این کشور را در گاز انبر روسیه - بریتانیا، نادیده گرفته و بعد از نادیده گرفتن تاریخی از تجاوز و دست اندازی های ارضی بر کیان و خاک این کشور توسط روس ها از شمال و بریتانیایی ها از جنوب، حتی حوادث تاریخ معاصر ایران را نیز نادیده و نشنیده گرفته اند، و در طمع یافتن منبع قدرتی جدید برای خود، دست آویز دامنِ نو متجاوزین در نظام سلطه ی جدید جهانی شده، و با این رویکرد خطرناک در سیاست خارجی ایران، می روند تا بلای خانمان سوزِ جان به هنهن افتاده توسعه و پیشرفت نیم بند ایران شوند، و حتی تمامیت ارضی کشور را نیز با خطر بالقوه و بالفعل بسیار نزدیک، در روند رقابت های جدید جهانی مواجه گردانند، [4] انگار فراموش کرده اند که چه بر سر رضاشاه پهلوی آمد، موقعی که در یک طرف دعوا ایستاد، هر چند ایران از بیطرفی هم طرفی نبست، اما در روند این سیاست جدید هم، تجاوز دو طرف به خاک ایران را مجاز و مباح خواهد کرد، یکی برای حفظ سلطه (مثل آنچه روسیه با اوکراین می کند)، و دیگری را برای رفع سلطه رقیب!

تاریخ سلطه شرق بر اقمار پرشمارش، خود نشان می دهد که، این نزدیکی های خطرناک، به این منبع تهدید دائم ایران و ایرانیان، علاوه بر این که راه های گشایش و ورود ایران را به عرصه پیشرفت جهانی سد خواهد کرد، این کشور، مردم و سیستم حاکمیتی آن را گرفتار دامن جنایتکاران دیکتاتور مسلک، ظالم و فاسدی خواهد کرد، که در تاریخ معاصر کشورمان رد آنان را می توان با چشم بسته هم دید، که روشن است در این بازی خطرناک، در آینده ایی نه چندان دور، به تکرار تاریخی خسارتبار خواهیم نشست،

تاریخ حضور روسها در مناطق شمالی ایران، علاوه بر تجاوز، کشتار و غارت ایران و ایرانیان، ماهیت ضد آزادی و آزادیخواهی آنان نیز بر گرده ایرانیان هنوز سنگینی می کند، زخم هایش نو، آثارش روشن است، چرا که روس ها علاوه بر تجاوز آشکار و بی پایان خود نسبت به خاک ایران، که به جدایی های دردناکی از خاک ایران منجر شد، همواره در امور داخلی ایران نیز به نفع ظالمین حاکم و بر ضد خواست مردم ایران دخالت کرده، دست اندازی آنان در تغییر روندها در کشورمان، بر هیچ محقق تاریخی ناروشن نیست،

روس ها که در عقیم کردن حرکت عظیم مردم ایران در نهضت بزرگ و پیشرو مشروطیت، که به نوعی در کنار دیکتاتور ظالم تخت نشین در تهران قرار گرفتند، و در شکست نهضت آزادیبخش مشروطه نقش پلیس سرکوب را بازی کردند، کاملا هویداست، و به نظر می رسد که اکنون که، دوباره باز جریان روشنفکری و طبقات مذهبی ایران، در یک وحدت انقلابی، جریان جنبش آزادیبخش 57 را، با آن شعارها و اهداف زیبا، که از آزادی، حق تعیین سرنوشت، جمهوری خواهی و... سخن گفت و سر لوحه شعار خود داشت را، به ثمر رساندند، باز دوباره در صدد عقیم کردن این نهضت عظیم، و دستاوردهای آن را دارند، و باز قصد بر دار کردن آزادیخواهان ایران را دارند.

روس ها در این تاریخ یکصد و چند ساله تلاش ایرانیان برای در دست گرفتن سر رشته امور خود، و خلاصی از استبداد داخلی و سلطه خارجی، علاوه بر قرار گرفتن در کنار دیکتاتور های حاکم بر کشورمان، فعالانه در سرکوب و کشتار ایرانیان آزادیخواه و ناکامی پروسه و پروژه های دمکراسی خواهی، آزادی طلبی، و درخواست برخورداری از حق تعیین سرنوشت ایرانیان، شرکت جسته و به عنوان مزاحم جدی این روند، شرکت فعالانه داشته اند، حال آنکه کمال و پیشرفت ملت های جهان امروز، و عزت و آقایی آنان، در میزان دخالت مردم هر کشوری، در حق تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی، و حق دخالت و سر رشته داری در حاکمیت بر امور خود، سنجیده می شود.

نمونه دخالت ارتش روس در نبرد مشترک دیکتاتور های حاکم بر ایران، با آزادیخواهان را، به همراهی روس های متجاوز، با شاهان مستبد قاجار، در برابر مشروطه خواهان می توان دید، که خود گویای تاریخی خطرناک از نفوذ و دخالت های این همسایه متجاوز شمالی، در امور داخلی کشورمان بوده است، جنایات روس ها در کشتار آزادیخواهان در تهران، خراسان [5] ، گیلان و آذربایجان [6] چنان روشن است که بر هیچ تاریخدان، سرباز و پاسدار میهن، و دلسوزان ایران پوشیده نیست.

آنان تا پیش از شروع جنگ جهانی اول در سال 1914، با حضور تجاوز پیشه خود در مناطق شمالی ایران، 70 نفر از سران مشروطه خواه تبریز را به دار کشیدند، و ریشه آزادی و آزادیخواهی را به نیابت از دیکتاتور قجری کندند، در شهریور 1320 نیز ایران را با همراهی انگلستان، از شمال و جنوب اشغال و باعث مرگ بسیاری از مردم ایران در اثر گرسنگی ناشی از غارت غذا و خوراک ایرانیان شدند. کرملین نشین های دیکتاتور، همواره نگاه طمع ورز خود را به حکومت های دیکتاتوری در تهران دوخته اند، که در زمانه ضعف آنان، تهران را به فرمانبردار، و دنباله رو خود تبدیل کنند، از ایرانیان غارت و کشتار نمایند.

و در مقابل نیز تاریخ گواه می دهد که حکام دیکتاتور تخت نشین در تهران، از تکیه به روس ها طرفی نبستند و خود نیز در دام این همسایه عهد شکن، فرصت طلب و متجاوز، گرفتار شدند و...؛ آنان گرچه سعی کردند خود را از درخواست های آزادیخواهی و حریت مردم خود، مصون بدارند، اما تاریخ نشان می دهد، دیکتاتورهای تخت نشین در تهران، گرچه با کمک روس ها، حتی مجلس مشروطه را به توپ بستند، اما تکیه به روس ها نتیجه ایی جز نابودی ایران، گرسنگی و غارت مردم و حتی نابودی حاکمیت دیکتاتوری آنان نداشت.

امروز که روسیه دور جدید تجاوز به کشورهای همسایه ی خود در غرب این کشور را در پیش گرفته و دوباره شدت بخشیده است، و ابتدا با تسخیر شبه جزیره کریمه [7] ، و اکنون با تجاوز مجدد به خاک کشور مستقل، و واجد دمکراسی اوکراین، می رود تا خوی تجاوزگری آشکار مسکو نشینان را دوباره، به رخ جهانیان بکشد، و جنگ و گرسنگی و فلاکت و ویرانی را بر جهانیان تحمیل نماید، گرایش و گردش تصمیم سازان در تهران به سوی این متجاوز، آبرو و حیثیت برای ایرانیان که خود سردمدار آزادی و آزادیخواهی در منطقه، و خود قربانی تجاوز روس ها و غیر روس ها هستند، در بین ملل آزاده جهان نخواهد گذاشت، و این به ضرر بنیان آزادی و آزادیخواهی، و حتی تمامیت ارضی کشور نیز خواهد بود، و در صورت درس نگرفتن از سیاست و روند کاری روس ها، تکراری مجدد، از تاریخ غمبار رقابت غرب و شرق و در نتیجه تجاوز و اشغال ایران دو پاره شده را، دوباره شاهد خواهیم بود. بازی خطرناکی که تاریخی از کشتار آزادیخواهان، و سربازان مرزهای کشور را، توسط روس ها و غیر روس ها به دنبال خواهد داشت.

 

[1] - بیماری کرونا سنبل اتصال جهانی و ارتباط مردم جهان و تاثیر پذیری آنان از اتفاقات جهانی است، یا تجاوز روسیه به اوکراین که گرسنگی و قحطی را بر جهان می رود تا تحمیل کرده و بر تعداد گرسنگان جهان بیفزاید.

[2] - ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) روس ها تهاجم گسترده‌ای را به همسایه غربی خود یعنی اوکراین آغاز کردند، بحران بین این دو کشور از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. این تهاجم بزرگ‌ ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. پیش از این تهاجم، روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین، از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از گسترش ناتو از سال ۱۹۹۷ به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به ائتلاف نظامی برای اوکراین شد. او همچنین نظریه باز پیوند خواهی (بازپس‌گیری سرزمین‌های شوروی سابق) را هم مطرح کرد. علی‌رغم افزایش نیروها، مقامات روسیه از اواسط نوامبر ۲۰۲۱ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ مکرراً طرح روسیه برای حمله به اوکراین را رد کردند. اما در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲، روسیه به‌طور رسمی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک، دو کشور خودخوانده در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به‌رسمیت شناخت و نیروهای خود را به این مناطق اعزام کرد. روز بعد، شورای فدراسیون روسیه به‌ اتفاق آرا به پوتین مجوز استفاده از نیروی نظامی در خارج از مرزهای روسیه را صادر کرد. حدود ساعت 5 صبح (به‌وقت اروپای شرقی) در ۲۴ فوریه، پوتین از آغاز یک عملیات نظامی ویژه در شرق اوکراین خبر داد. دقایقی بعد، شلیک موشک به مناطقی در سراسر اوکراین، از جمله پایتخت، کی‌یف شروع شد. سرویس مرزی اوکراین اعلام کرد پست‌های مرزی این کشور با روسیه و بلاروس مورد حمله قرار گرفتند. دو ساعت بعد، نیروی زمینی روسیه وارد اوکراین شد. پاسخ ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به این حمله، اعلام حکومت نظامی، قطع روابط دیپلماتیک با روسیه و دستور بسیج عمومی بود. عملیات نظامی روسیه از شرق اوکراین، جنوب بلاروس (متحد روسیه) و شبه‌جزیره کریمه انجام گرفت. پس از این تهاجم بسیاری از مردم اوکراین به سمت مرزهای همسایگان غربی اوکراین به‌ویژه لهستان گریختند. رئیس‌جمهور اوکراین از مردان ۱۸ تا ۶۰ سال خواست برای کشورشان با روسیه بجنگند، از آن تاریخ تا کنون مقاومت مردم اوکراین در برابر این تجاوز روسیه به خاک خود ادامه دارد.

[3] - لوان جاگاریان (سفیر روسیه در ایران) در یک نشست خبری در تهران خواستار استفاده رسانه‌های ایران از عبارت "عملیات ویژه نظامی" به جای حمله نظامی روسیه به اوکراین شد. جاگاریان گفت "باید بگویم این عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین است و حمله نظامی نیست."

[4] - اوکراین خود نمونه روشنی از نتیجه افتادن در دامن دیکتاتوری شرق است، این کشور بعد از استقلال هم حق انتخاب ترتیبات امنیتی و حفظ تمامیت ارضی خود و انتخاب رویکرد های سیاست خارجی کشورش را ندارد، و همه دیدند که با تصمیم این کشور برای اتکا به پیمان همکاری نظامی ناتو، برای حفظ خود از سوی مسئولین اوکراین، مورد حمله نظامی کشوری قرار می گیرد که به تازگی از سلطه آن خلاص شده است، این عاقبت کشورهای استقلال یافته از سلطه شرق است، که محکومند تا ابد در زمره غلامان حقله به گوش مسکو بمانند، حتی بعد از استقلال، نمانند تجزیه خواهند شد.

[5] - بمباران حرم امام رضا توسط قوای روس به سال 1291 شمسی رخ داد. در این واقعه، روس‌ها به بهانه سرکوب شورش‌ها، مسجد گوهرشاد و حرم و صحن‌های امام رضا را به توپ بستند. در این واقعه حدود ۵۰ تا ۵۵۰ نفر کشته و خسارات بسیاری به حرم وارد شد. منابع از غارت اموال حرم توسط روس‌ها خبر داده‌اند. بمباران حرم امام رضا توسط قوای روس پس از دادن اولتیماتوم روس به دولت ایران برای سرکوب مخالفت‌ها در ایران با قرارداد ۱۹۰۷ میلادی (که بر اساس آن اراضی شمالی ایران تحت نفوذ روسیه قرار گرفته بود) و اجرای کامل این قراداد روس‌های قوای نظامی در شمال ایران از جمله مشهد مستقر کردند. مشروطه خواهان مخالف نیز حرم علی بن موسی الرضا را مأمن خویش قرار دادند. روس‌ها با ترس از وقوع انقلاب‌هایی همچون انقلاب مردم تبریز و گیلان، قوای زیادی را وارد مشهد کرد.

[6] - اشغال تبریز توسط روس‌ها (۱۹۱۱ میلادی - ۱۲۹۰ خورشیدی) اشاره به محاصره و اشغال تبریز درست پس از دوران استبداد صغیر و فتح تهران بدست مشروطه ‌خواهان می‌باشد. در پی استخدام مستشار آمریکایی، مورگان شوستر، توسط دولت ایران برای اصلاح امور مالی ایران، حکومت تزاری روس و حکومت پادشاهی انگلیس مراتب ناخرسندی خود را از این استخدام ابراز و خواستار عزل مستشار آمریکایی از سمت خود و اخراج او از ایران شدند. دولت تزاری روسیه حتی اولتیماتومی مبنی بر تهدید دولت ایران به اقدام نظامی نمود و سرانجام نیز در ۲۸ آذرماه سال ۱۲۹۰ خورشیدی و با وجود تبعیت دولت ایران از اولتیماتوم روس، قوای روسیه توانستند پس از چندین روز اردو کشی و محاصره تبریز این شهر را به اشغال خود درآورند. روس‌ها در حین تهاجم و در دوران اشغال دست به اعدام آزادی‌خواهان و کشتار مردم عادی تبریز زدند. آمار دقیق کشته‌شدگان مردم تبریز به‌طور دقیق معلوم نیست با این حال گزارش‌ها مختلف تعداد کشته‌شدگان تبریزی را حدود ۱۲۰۰ نفر تخمین زده‌اند. آن‌ها در روز عاشورا چوبه‌های‌داری که به رنگ پرچم امپراتوری روس تزیین شده بود برپا نمودند و اعدام‌ها را آغاز نمودند. از جمله اعدامیان این روز روس‌ها دو پسر علی مسیو بودند. این دو برادر که هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودند هنگامی که به پای چوبه دار آورده‌شدند، طنابی را که به گردنشان می‌انداختند بوسیدند و به ترکی آذربایجانی فریاد زدند «زنده باد ایران! زنده باد مشروطه!». این دو برادر مرتکب جرمی نشده‌بودند ولی چون برادر بزرگشان جز فداییانی بود که در برابر روس‌ها مقاومت کرده و روس‌ها از دستگیری وی ناتوان شده‌بودند، روس‌ها خواستند حس انتقام خود را با به دار آویختن این دو برادر اقناع کنند

[7] - الحاق کریمه به فدراسیون روسیه به فرایند جداشدن این منطقه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه در جریان ناآرامی‌های انقلاب سال ۲۰۱۴ اوکراین اطلاق می‌شود. کریمه با برگزاری یک همه‌پرسی قانونی در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ و با آرای اکثریت شرکت کنندگان، موافقتش را با پیوستن به فدراسیون روسیه اعلام کرد. در پی این تحولات گروهی از روس‌تبارهای اوکراین در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین از جمله کریمه اعتراضاتی را علیه حکومت جدید اوکراین ترتیب دادند. شبه‌جزیره کریمه که در ساحل دریای سیاه واقع شده بخشی از اوکراین بود اما یک جمهوری خودمختار به شمار می رفت. بسیاری از معترضان که دولت جدید اوکراین را نامشروع و برآمده از یک کودتا می‌دانستند، پرچم‌های روسیه را با خود حمل و از ورود نظامیان روسیه استقبال کردند. به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، ویکتور یانوکوویچ هم از ولادیمیر پوتین درخواست کرد تا برای «برقراری مشروعیت، صلح، قانون، نظم و ثبات و دفاع از مردم اوکراین» از نیروهای مسلح روسیه استفاده شود. یانوکویچ مدعی شده که «زندگی و امنیت و حقوق مردم اوکراین به ویژه در کریمه مورد تهدید قرار گرفته است». در روز ۲۶ فوریه روس‌ها حدود ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای خود را برای یک رزمایش در طول مرزهای اوکراین مستقر کردند. یک روز بعد نظامیان مسلح با نقاب و بدون یونیفرم ساختمان‌های مهم کریمه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم را به تصرف خود درآوردند. در همین روز پارلمان کریمه دولت این جمهوری خودمختار را برکنار کرده و سرگئی آکسینوف را به عنوان نخست‌وزیر جدید برگزید. پس از آن نیروهای روسی که بر اساس توافق‌های دوجانبه در کریمه مستقر هستند تقویت شدند.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (35)

This comment was minimized by the moderator on the site

emad_baghi عمادالدین باقی @emadeddinbaghi
فیلم خیزش شاهین،ساخته آمریکا و اوکراین در۲۰۱۹نشان میدهد زمانیکه مغولان بسمت غرب میرفتند،درشرق اروپا یک روستا (ظاهرا در اوکراین)با ترفندهای گوناگون مقاومت وتلفات زیادی به آنها تحمیل و زمینگیرشان کرد ومغولان پشت دروازه اروپا ماندند.این ماجرا درحمله مغول وار پوتین در۲۰۲۲ تکرار شد


امیل شیدی⁦⁦⁦⁦

This comment was minimized by the moderator on the site

حمله به اودسا با پهپادهای ایرانی؛ کی‌یف حضور دیپلماتیک ایران در اوکراین را کاهش می‌دهد
نگارش از یورونیوز فارسی • به روز شده در: ۲۳/۰۹/۲۰۲۲ - ۲۲:۵۷
پهپاد شاهد

اوکراین اعلام کرد به تلافی کمک‌ تسلیحاتی تهران به مسکو حضور دیپلماتیک ایران را در این کشور «به میزان قابل توجهی» کاهش می‌دهد.
این تصمیم در حالی از سوی کی‌یف اتخاذ شده است که دولت اوکراین روز جمعه ۲۳ سپامبر ۲۰۲۲/ ۱ مهر ۱۴۰۱ از کشته شدن یک شهروند غیرنظامی این کشور در جریان حمله روسیه به بندر اودسا با پهپادهای ایرانی خبر داده بود.
وزارت امور خارجه اوکراین شامگاه جمعه در واکنش به کشته شدن یک شهروند غیرنظامی این کشور در جریان حمله روسیه با پهپادهای ایرانی به اودسا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پاسخ به چنین اقدام خصمانه‌ای، طرف اوکراینی تصمیم گرفته است تا سفیر ایران در اوکراین را از استوارنامه خود محروم کرده و تعداد کارکنان هیئت دیپلماتیک شاغل در سفارت ایران در کیف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.»
تهرا ن هنوز به این تصمیم کی‌یف واکنشی نشان نداده است.
ارتش اوکراین پیش از این تایید کرده بود که یک غیرنظامیدر حمله روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی به شهر بندری اودسا در جنوب اوکراین کشته شده است.
ماکسیم مارچنکو، فرماندهی جنوب ارتش در تلگرام با بیان اینکه اودسا از دریا مورد حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفت گفت: «ساختمان اداری بندر با این حمله منهدم شد و یک غیرنظامی کشته شده و یک پهپاد ایرانی شاهد-۱۳۵ بر فراز دریا سرنگون شده است.»
وی تصریح کرد که یک نفر نیز در این حمله مجروح شده است.
اوکراین برای نخستین بار یک پهپاد ایرانی ارتش روسیه را «سرنگون» کرد
وال استریت ژورنال: روسیه با پهپادهای ایرانی آسیب‌های جدی به نیروهای اوکراینی وارد کرده است
فرمانده یگان‌های ارتش اوکراین در جبهه جنوب تاکید کرد که نیروهای روسیه به طور فزاینده‌ای شروع به استفاده از این پهپادها در مناطق همجوار اوکراین کرده‌اند. وی از مردم خواست در زمان هشدار هوایی در خیابان توقف نکنند و به جایی که پهپاد در حال پرواز است نگاه نکنند. وی از مردم خواست که سریع در زمان مشاهده پهپادها در پناهگاه پنهان شوند.
از سوی دیگر اوکراین، ایران را به‌دلیل ارسال تسلیحات به روسیه محکوم کرد. سرگئی نیکی‌فوروف، سخنگوی ولودیمیر زلنسکی در این خصوص گفت: «این‌ها اقدامات ایران علیه حاکمیت، تمامیت ارضی کشور ما و همچنین علیه جان و سلامت شهروندان اوکراینی است.»

This comment was minimized by the moderator on the site

پس‌لرزه‌های یک شکست...
رمضان قدیروف رهبر ناحیه چچن در روسیه(که از اول جنگ هم‌پای پوتین بود):
ما(چچن) نیروی اضافه به جنگ اوکراین نمی‌فرستیم! پوتین اگر بخواهد می‌تواند در چچن برای ارسال سربازان چچن به جنگ رفراندوم برگزار کند
این همانی بود که اول جنگ میگفت تا یک هفته آینده در خیابان‌های کی‌یف نماز خواهم خواند!

فرار مردم روسیه از سربازگیری پوتین: صف ۳۵ کیلومتری در مرز فنلاند و پیش فروش شدن بلیت های هوایی خروجی از روسیه!
پس از اعلام روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر بسیج ۳۰۰ هزار نیروی نظامی ذخیره جهت اعزام به خط مقدم جنگ در اوکراین، شهروندان روسیه به سمت مرز این کشور با فنلاند هجوم آورده اند و باعث ایجاد صف های طویل و هرج و مرج شده اند.
روز گذشته صف اتوموبیل روس هایی که در صدد ترک کشورشان بودند در مرز با فنلاند به بیش از ۳۵ کیلومتر رسید.
عکس و فیلم‌های ویدئویی منتشر شده از مرز روسیه با فنلاند نشان می‌دهد که وسایل نقلیه تا جایی که چشم کار می‌کند به صورت سپر به سپر در حال حرکت هستند و این صف طویل همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
خبرگزاری ها همچنین خبر از هجوم مردم این کشور برای خرید بلیت های پروازهای معدودی که به خارج از روسیه وجود دارد داده اند.
@Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

Vahid Bahman وحید بهمن @vahid__bahman · Aug 24
۳ شهریور، ۸۱ اُمین سالگرد حمله همه جانبه هوایی، دریایی و زمینی قوای روس و انگلیس به ایران در شهریور ۱۳۲۰
در طی چند روز بسیاری از شهرهای کشورمان بمباران هوایی شد و بنادر و مرزهای ایران مورد هجوم کشتی‌ها و نیروهای زمینی دشمن قرار گرفت و ۸۰۰ نظامی و ۲۰۰ غیر نظامی ایرانی شهید شدند

This comment was minimized by the moderator on the site

قابل توجه مامورین نفوذی پوتین و روس پرستان بیسواد ؟ !
نخست این را از قول فریدون آدمیت در کتاب "اندیشه ترقی و حکومت قانون" بگویيم که : "روس دشمن مطلق ایران بود . دشمن استقلال و آزادی و ترقی و تمامیت ارضی ما بود .ما را ناتوان و عقب مانده میخواست تا سیاست های تجاوزکارانه نظامی و استعماری خود را پیش ببرد . با هر نقشه و اصلاح ‌تغییری در ایران سر ستیز داشت" از یاد نبرید گفته امیر کبیر آن اصلاحاتگر بزرگ را که میگفت : خیال کنستیتوسیون (قانون اساسي ومشروطيت )داشتم اما مانع بزرگ من روس ها بودند .

۱- طی عهد نامه گلستان ، مجموعا دویست و بیست هزار کیلومتر مربع از چچن و اینگوش امروزی ، پنجاه هزار کیلومتر مربع از داغستان امروزی ، هشتاد هزار کیلومتر مربع از جمهوری آذربایجان امروزی ، ده هزار کیلومتر مربع از ارمنستان امروزی و شصت و هشت هزار کیلومتر مربع از گرجستان امروزی از پیکر ایران جدا شدند و ضمیمه خاک روسیه گردیدند.

۲-در عهد نامه ترکمنچای نیز در مجموع حدود سی هزار کیلومتر مربع شامل حدود بیست هزار کیلومتر مربع از ارمنستان امروزی، پنجهزار کیلومتر مربع از ترکیه امروزی شامل کوههای آرارات و شهر ایغدیر که آنزمان بخشی از خانات ایروان بود و همچنین پنجهزار کیلومتر مربع از جمهوری آذربایجان امروزی از ایران جدا شدند.

۳-روسیه در سال ۱۲۲۳ قمری به ایران حمله کرد . گرجستان و تالش و گنجه و شیروان و باکو را از پیکره ایران جدا کرد.

۴-پس از عدم پذیرش درخواست روسیه از طرف مجلس شورایملی بسال ۱۲۹۰ خورشیدی مبنی بر اخراج مورگان شوستر ، به تبریز و رشت و انزلی حمله کرد و هزاران نفر را قتل عام کردو ‌قصد تسخیر قزوین و تهران را داشت.

۵-تا جنگ جهانی اول در تبریز ماند و بسیاری از آزادیخواهان و مشروطه طلبان از جمله ثقه الاسلام تبریزی و علی موسیو و فرزندان او را اعدام کرد.

۶-بسال ۱۹۰۷ میلادی شمال ایران رامنطقه نفوذ خود اعلام کرد.

۷- در شهریور۱۳۲۰ و بهنگام جنگ دوم جهانی خاک ایران را اشغال کرد و با حمایت از جدایی خواهان آذربایجان و کردستان و گیلان حکومت های دست نشانده تبریز و گیلان و مهاباد را بوجود آورد.
۸- برای حمایت از نوکران خود تا مدتها پس از پایان جنگ جهانی دوم از ایران خارج نشد و اگر فشار های امریکا و سیاست خردمندانه احمد قوام نبود بخش دیگری از سرزمین مان را می بلعید.

۹- در سال ۱۲۹۱ خورشیدی مسجد گوهرشادو حرم امام رضا را به توپ بست و سربازان روس با ورود به حرم امام رضا اموال حرم را به غارت بردند.
۱۰-بسال ۱۲۹۹ هجری قمری عهد نامه ننگین « آخال » را بر ایران تحمیل کرد که بر اساس مفاد آن بخش های بزرگی از خاک شمال شرقی ایران در خراسان بزرگ از پیکر ایران جدا شد و ضمیمه خاک روسیه گردید.

۱۱- بسال ۱۲۷۱هجری قمری جنگی میان فریدون میرزا فرمانده ارتش ناصر الدین شاه و محمد امین خان حاکم خوارزم روی داد که به شکست و کشته شدن حاکم خوارزم منتهی شد اما دولت روسیه‌ با استقرار نیروهای قزاق خود در منطقه خوارزم همه متصرفات ایران در کنار رود جیحون را اشغال کرد و ضمیمه خاک روسیه کرد.
همین قرار داد آخال که به ایران تحمیل شد هیچ از عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای کم نداشت و تمامیت ارضی میهن ما بار دیگر مورد تجاوز روس ها قرار گرفت.

۱۲-دشمنی روسیه با مشروطه و مشروطه خواهان و بمباران مجلس شورای ملی توسط شاپشال روسی و حمایت از تجزیه طلبان بخشی دیگر از اوراق تاریخ خونبار میهن ماست که نمیتوان هرگز آنرا به فراموشی سپرد.
اضافه کنید:
۱)راه اندازی حکومت کمونیستی ضد دین در جوار یک کشور مسلمان و تشکیل حزب توده و حزب کمونیست و نفوذ در همه ارکان ایران عزیز که تا به امروز نیز ادامه دارد
۲) راه اندازی جنگ و حمله ارتش صدام که هم خود وابسته به شوروی بود و هم تمام تسلیحاتی که موجب نابودی مردم و کشور ایران شد متعلق و ساخت شوروی بود( تانک تی هفتاد دو تا میگ و سوخو و خمپاره انداز و کلاش و موشکهایی که به شهرهای بی دفاع ما شلیک می شد)
۳) کودتای هاي ساختگی که موجب اعدام همه یا اکثر فرماندهان ماهر و و وطن پرست نطامی ایران گردید
۴) چهل سال معطلی برای ساخت نیروگاه بوشهر
۵) رای به تمام قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت
۶) علی رغم ادعای رفاقت عدم استفاده از حق وتوی خود به نفع ایران حتی یکبار
۷) رعایت تمام تحریمها
۸) خیانت در سوریه و عراق و …..

خيانتي كه روسيه درطول تاريخ به ماكرده قابل قياس باهيچ كشوري نيست !

This comment was minimized by the moderator on the site

ناتو در شرق اروپا تهدید است اما در همسایگی ایران نه؟

از بین 30 عضو پیمان ناتو، جمهوری اسلامی با 28 عضو آن رابطۀ دیپلماتیک و اقتصادی دارد. جمهوری ترکیه به عنوان یکی از نخستین اعضای ناتو، همسایۀ ایران است و روابط کم و بیش گرمی بین دو کشور برقرار است.
برغم این، در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی "ناتو" گویی هیولای بی‌شاخ و دمی است که حتی اگر در شرق اروپا عضوگیری کند، امنیت کشور ما به خطر می‌افتد!
ناتو هفتاد سال است که بیخ گوش کشور ماست. چطور این همسایگی تهدید نیست، اما تحرکات ناتو در اروپای شرقی تهدیدی علیه ایران به حساب می‌آید؟
ظاهراً از نظر برخی محافل در جمهوری اسلامی، نزدیک به تمام اعضای ناتو به طور منفرد، دوست ایران و یا کشورهایی بی‌خطر هستند، اما همین‌که دور هم جمع شوند به تهدیدی بزرگ تبدیل می‌شوند!
از نگاه من نقش نظامی ناتو در ساختار امنیت جهانی بدون ایراد و اشکال نیست، اما بهانه کردن این سازمان برای حمایت از تجاوز روسیه به خاک اوکراین خالی از هر نوع منطق سیاسی است.
احمد_زیدآبادی

This comment was minimized by the moderator on the site

شاید از توده ای ها غافل شده ایم.

ناصر دانشفر

مدتها پیش که کتاب رفیق آیت الله را مطالعه می کردم، آن را یک متن درهم و آشفته و خالی از مستندات ادعایی یافتم.‌ اما شرایط سیاسی کشور و جهت گیری های عریان مسئولان فعلی کشور و غش کردن به جانب شرق، باعث شده که این روزها مسئله ای به شدت ذهن مرا درگیر نماید.

احتمالاً برخی از عزیزان به خاطر دارند که مرحوم هاشمی کمی بعد از ارتحال رهبر انقلاب این موضوع را مطرح کردند که ایشان از روسای سه قوهٔ وقت خواسته اند که مسئلهٔ نزدیکی به یکی از دو بلوک قدرت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام نمایند. وی چنین القاء نمود که ماحصل کنکاش آنها رفتن به سوی اردوگاه شرق بوده و امام نیز با آن موافقت نموده است.

با آنکه هاشمی پس از رحلت رهبری، قدرت اول و آخر کشور به حساب می آمد، اما با توجه به موضع گیری مرحوم خمینی در برابر شرق و غرب و نیز اضمحلال شوروی تنها پس از دو سال از وفات ایشان، این راهبرد جایی در عرصهٔ سیاسی کشور باز نکرد که هیچ، با بازگشت روسیه به عرصهٔ معادلات جهانی و صبقهٔ تاریخی فی مابین به طور کلی به محاق رفت. اما انگار با سرنوشت نمی توان مبارزه کرد که گویا قرار بود با دستاویز نیروگاه اتمی بوشهر، گیسوان ما به موی نوادگان تزار گره بخورد.
نیاز به یادآوری و بازخوانی وقایع نیست که سردمداران اتمی روسیه خود بارها اذعان کرده اند که سازمان ورشکسته انرژی اتمی آنان در مدت دو سه دهه با گرو گرفتن ایران دوباره جان گرفت و سرپا ایستاد.

هاشمی رفت و خاتمی آمد و به یکباره کشور درگیر پدیده ای گشت که تا هم اینک درگیر آن است. شوربختانه یک حق طبیعی که بیشتر از حقوق دیگر مردم ارزش سرمایه گذاری نداشت چنان با حیثیت مملکت گره خورد که جای پا پس کشیدن برای مسئولان نگذاشت. اینگونه بود که روس‌ها این دشمنان دیرینهٔ ما تا جایی که توانستند در این سه دهه با کارت ایران بازی کرده تا توانستند بردند و خوردند.

برگردیم به اصل موضوع، من و همسالان من اگر چه خود به خاطر نداریم، اما هر آنچه از پدرانمان شنیده و یا هر آنچه در مورد حزب توده خوانده ایم ما را به این مسئله معتقد می سازد که حزب توده یکی از منسجم ترین و با برنامه ترین احزاب این مملکت بوده است. اینان چنان عمیق در بدنه و ساختار نظام رسوخ کرده بودند که شاید کمتر روستایی در کشور از راهبردهای آنان متأثر نگشته باشد، مردمانی که در شهرها زندگی می کردند که جای خود دارد. حیطهٔ عملیاتی آنها چنان گسترده بود که تا کاخ شاه هم نفوذ کرده و چنان در سیاست ورزی قهار بودند که با اعتقاد به افیون بودن دین، دیگ قیمه برای ابی عبدالله بار می گذاشتند.

تاریخچهٔ این حزب که در ابتدای انقلاب، به ظاهر با ترفند مذهبیون چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ سازمانی نابود گردید، بسیار خواندنی است.

از سال ۸۸ به این سو از طریق پیک نت دوباره اینان را دنبال کرده ام و هر روز شگفت زده تر از روز قبل گردیده ام.‌ اصلأ متوجه نمی شدم که از کجا و چگونه اینها تا این اندازه اطلاعات بکر و دست نخورده از نظام به دست می آورند. اما با خوش خیالی تمام بر آنها وقعی نمی نهادم، تا اینکه پس از ورود مصیبت بار ما به سوریه و به ویژه از یکی دو سال پیش که کادر رهبری نظام یکپارچه مرید و ثناخوان روسیه گشته و در علن و نه در خفا به اتحاد و هم پیمانی دشمن فخر می فروشند، شاخک هایم تیز شد که نکند آن مرده زنده شده است و ما خبر نداریم. این آخری یعنی موضع رسمی حمایت از جناب پوتین در حمله به اوکراین و برخی اطلاعات دیگر مزید بر علت شد تا معتقد شوم که حزب تودهٔ مرحوم، چراغ خاموش تا فیهاخالدون نظام رسوخ کرده است.

من معلم ریاضیم و اهل دو دو تا چهار تا، داده های من و جمع جبری آنها به این نتیجه منجر نمی شود که قبلهٔ حاجات انقلاب اسلامیِ مخالف شرق و غرب با آن تعریف کذایی از استقلال، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی همسایه شمالی ما پوتین(س) باشد.

نمی دانم رهبری به این نکته التفات دارند که این حزب ممکن است ققنوس وار سر از خاکستر برآورده باشد و با یک برنامه ریزی مدون به تک تک نهادهای نظام نفوذ کرده و اینک در مرحلهٔ تصمیم سازی باشد؟
این یک فکت مبتنی بر اسناد متقن نیست و تنها یک حس منطبق بر شواهد است که به گمان حقیر تأمل در آن و واکاوی جانانهٔ سربازان گمنام امام زمان را می طلبد، البته اگر این روبهان مکار تا آنجا هم پا باز نکرده باشند.

در پایان از همهٔ خوانندگان محترم تقاضا دارم به این نکته توجه کنند که چرا در تمام دوران پسا انقلاب و حداقل در این سی سالهٔ اخیر یعنی برآمدن دوبارهٔ روسیه ما یک جاسوس روس را هم دستگیر نکرده ایم. نکند همان طور که جناب ولایتی به طور ضمنی فرموده اند آنها قلبا مشرف به دین مبین اسلام شده و اینجا را ام القرای اسلامی می دانند!

عزت زیاد @nasiri42

This comment was minimized by the moderator on the site

برنده نهایی جنگ اوکراین (نگاهی متفاوت از تحلیل‌های معمول)

محمدجواد ظریف

اروپا پیر و ضعیف است و در بی‌هویتی غرق شده است. آمریکا نیز هر روز در دفاع از ارزش‌هایی که مدعی‌اش است، بی‌عرضه‌تر به نظر می‌رسد.
اما واقعیت این است که مسائل سیاسی را نمی‌توان با گویشی «پهلوانی» و «شوالیه‌ای» خواند. عدم واکنش نظامی به روسیه رفتاری معقول است و زیرکی هوشمندانه‌ای در پس آن نهفته است ــ گرچه بی‌تردید غرب «نبردگریز» است.
این پیروزی رعدآسا شکست‌های بزرگی را برای روسیه در پی خواهد داشت که در بلندمدت دامنش را می‌گیرد و به نظر می‌رسد غرب تعمداً روسیه را به چنین مسیری هدایت کرده. صاحب‌نظران آمریکایی اتفاقات امروز را در میانۀ دهۀ ۱۹۹۰ پیش‌بینی کرده بودند؛ وقتی به کلینتون هشدار می‌دادند توسعۀ ناتو به شرق، روسیه را به مسیر ناخوشایندی سوق می‌دهد.
روسیه تا دو دهه توان نداشت این ترس هشداردهندگان را جامۀ عمل پوشاند (اولین گروه از کشورهای بلوک شرق در ۱۹۹۹ به ناتو پیوستند و ناتو در ۲۰۰۴ به مرزهای روسیه رسید).
اگر با مقیاس «سالانه» به قضایا نگاه کنیم، روسیه جواب دندان‌شکنی به غرب و غرب‌گرایان اکراینی داده، اما مقیاس مطالعۀ تاریخ «سال» نیست، بلکه «دهه» است. مشکل روسیه با این تهاجم نه تنها حل نشد، بلکه به گونه‌ای گره خورد که دیگر حل نخواهد شد و در فرایندی میان‌مدت گریبانش را خواهد گرفت.
برای اینکه بفهمیم چرا، باید صورت‌مسئلۀ درست را بنویسیم. صورت‌مسئله‌ای که در رسانه‌ها و اذهان مطرح است، صورت‌مسئلۀ نادرستی است. مسئله مواجهۀ روسیه با غرب نیست! بلکه پرسش این است که «ملت‌های همسایه با روسیه در میان دو میدان جاذبۀ شرق و غرب چه باید بکنند؟» آن چیزی که باعث توسعۀ ناتو به شرق شد، خواست همین ملت‌ها بود، نه صرفاً خواست آمریکا یا کشورهای ناتو! این میل همسایگان روسیه به ائتلاف نظامی با غرب، ریشه در خاطرات بدی دارد که از خودکامگی‌های کرملین در ذهن دارند.
پوتین کی‌یف را اشغال می‌کند، زِلِنسکی بازداشت یا متواری می‌شود و دولت روس‌دوست جدیدی شکل می‌گیرد که بسیار ناتوان‌تر و منفورتر از دولت یانوکوویچ خواهد بود؛ همان دولتمرد روس‌دوست که در جنبش یورومیدان در اوایل ۲۰۱۴ سرنگون شد.
اگر تا پیش از این لشگرکشی و بمباران بی‌سابقه روسیه بختی برای حفظ نفوذ سنتی‌اش در اکراین داشت، از این پس فقط باید با زور سرنیزه اکراین را حفظ کند ــ به دست آوردن دل اکراینی‌ها که تعیین‌کننده‌ترین عامل بلندمدت است، شاید دیگر محال باشد. شاید بگویید: «مشکلی نیست! اکراین را با سرنیزه حفظ خواهد کرد!» بله! شاید بتوان چند سالی چنین کرد، ولی در بلندمت چنین چیزی میسر نیست.
روسیه خطا کرد! مرد دائم‌الخمری که به کتک زدن همسر و فرزندانش عادت داشت، سال‌ها بود وانمود می‌کرد خوش‌اخلاق شده و دیگر روی خانواده‌اش کمربند نمی‌کشد! اما باز روسیه به سراغ کمد قدیمی رفت، بطری‌های ودکا را درآورد، مست کرد و زن و بچه‌اش را زیر کتک گرفت. این رفتار بدترین پیام را به سایر همسایگان روسیه مخابره کرد (مانند مداخلات اخیرش در بلاروس و قزاقستان).

به عنوان نظاره‌گر بیرونی که سرنوشت اکراین را دنبال می‌کند، معتقدم بهتر بود اکراین در غرب‌گرایی میانه‌روی پیشه می‌کرد و موازنۀ مثبتی در مواجهه با روسیه و غرب برقرار می‌کرد و از ناتو نیز فاصله می‌گرفت. اما اگر بخشی از مردم اکراین در روس‌هراسی‌شان سازش‌ناپذیر عمل کردند، خطای روسیه به مراتب بزرگ‌تر، زیانبارتر و توجیه‌ناپذیرتر بود.
در این میان غرب و اروپا ــ با همۀ جنگ‌گریزی و نادلاوری‌شان ــ مانند پیرمردهای زیرک، جوانی قلدر را به سوی خشونتی سرمستانه سوق دادند تا در بلندمدت زمینگیرش کند. از فردای پیروزی اوضاع به نفع روسیۀ پوتینیستی پیش نخواهد رفت، و غرب هم با جلوگیری از درگیری نظامی هزینه‌های خود را تا حد امکان پایین آورده است.
در یک جمله: غرب نمی‌تواند دندان این خرس سیبری را بکِشد، اما خرس را مجبور کرد طعمۀ گوشت‌تلخ و چغری را به دندان بگیرد تا یا مجبور شود سریع آن را رها کند یا ناگزیر شود سال‌ها آن را در آرواره‌اش بفشارد و بدین‌سان دندانش از ریشه سست شود. آدم عاقل با خرس سرشاخ نمی‌شود، آن را در تله می‌اندازد.

This comment was minimized by the moderator on the site

مسولین ج. ا. تمام تخم مرغ های بقای خود را در سبد عالیجناب پوتین قرار دادند

وزیر امور خارجه دولت سیزددهم او را عالیجناب خطاب می کند، برخی از مسئولین برای تبریک به سفیرش در تهران صف می کشند و سفیرش نیز کشور خود را مانع و مخالف ورود همجنس گرایی از سوی غربی ها به ایران می داند، همان سفیری که مدتی نه چندان دور حجاب و ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران رامانع ورود گردشگران به ایران دانست و بدتر از همه تصویر ادای احترام خود به گریبایدوف- مبتکر قرارداد ترکمانچای- را در سالگرد قتل او منتشر کرد.

ولادیمیر پوتین یا همان عالیجناب این روزها اوقات فراغت زیادی دارد چرا که کمتر رهبری در جهان حاضر به ملاقات با اوست.
او را اکنون می توان منفورترین رهبر حاکم در جهان دانست و این ره آورد حمله به اوکراین بوده است و البته اگر چنین نبود به همین سادگی به تهران سفر نمی کرد.
او حتی در کرملین قبل از حمله به اوکراین به راحتی حاضر به دیدار با رئیسی نشد و هنگامی هم که پذیرفت، با ۵ متر فاصله با او سخن گفت.

او انسانی متفاوت است همانگونه که روسیه در طول تاریخ متفاوت بوده.
بی مهری در گفتار، خشکی در رفتار و یخ زدگی در کردار، پشت پا زدن به تمامی وعده ها، چرخش تمام بر اساس منافع و... از نشانه های ژنتیکی سیاستمدارن روس در طول تاریخ بوده که عالیجناب نیز همه را یکجا به ارث برده است.
عالیجناب می تواند همزمان که صاحب چندین فرزند است هرگونه رابطه با معشوقه خویش را تکذیب کند و در همان زمان که طاقت دوری از سگهای خود را ندارد می تواند تمایلی به دیدن فرزندان خویش نداشته باشد

او همزمان می تواند هم جمهوری اسلامی را در آغوش بگیرد و هم اسرائیل را و نیز قادر است یک موشک را هم زمان به هردو بفروشد، موشک را به ج. ا. و کدهایش را به اسرائیل.

می تواند در همان زمان که نیروهای ج.ا. در کنار او برای نجات بشار اسد می جنگند موقعیت آنان را در اختیار اسرائیل برای بمباران قرار دهد

می تواند اتحاد استراتژیک با ج. ا. برای نجات اسد داشته باشد و بعد از پایان جنگ و نجات بشار بازار سوریه را تسخیر کرده و راه خروج را به ج. ا. نشان دهد.

عالیجناب می تواند هم در مذاکرات برجام شرکت کند و شعار به سرانجام رساندن آن را بدهد هم می تواند با موشک هوا کردن در ایران و حمله و آتش زدن سفارتخانه ای تمامی آن مذاکرات را نابود کند.

او قادر است در شرایط نیاز غرب به نفت و گاز و نیاز بیشتر مردم ایران به پول آن، برای تحت فشار قراردادن غربیان از به ثمر رسیدن برجام جلوگیری کند و همزمان بازار دزدکی نفت ایران را نیز از آن خود سازد.

عالیجناب آنقدر از وجدان فاصله دارد که کارت ایران در هر مذاکره ای هیچ گاه از دستانش جدا نمی شود، با امریکایی ها که درگیر می شود بلافاصله کارت ایران را بالا می برد و چیزکی می گیرد، به ایرانی ها که می رسد کارت عضویت دائم شورای امنیت را نشان می دهد و همه چیز را صاحب می شود.

او می تواند رئیس مجلس را چندین روز برای ملاقات در مسکو نگاه دارد و عاقبت در آرزوی ملاقات راهی تهرانش کند و اندک زمانی بعد رئیس جمهور همان ایران را پشت میزی ۵ متری با جویدن آدامس ملاقات نماید و مدت کوتاهی بعد و در اوج انزوا پاسخ گوی تلفن همان رئیس جمهور باشد و در تهران نیز بر روی فرش قرمزش قدم بردارد

عالیجناب قادراست مسلمانان سرزمین خود را با بی رحمی تمام سرکوب کند و از سوی ام القرای جهان اسلام اندک اعتراضی نیز دریافت نکند.

او آن قدر از بالا نگاه می کند که هنگام امدن به ایران تنها یک کپی از یک قرآن قدیمی را هدیه می آورد و نیز انقدر ریزمان می بیند که تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری را بدون حضور مدیر عامل گازپروم و از راه دور از ایرانیان امضا می گیرد.

اگر عالیجناب از جلوی وزارت خارجه ما عبور کند و شعار نه شرقی، نه غربی را ملاحظه کند قطعا همچنانکه از ته دل به آن می خندد به خود نیز آفرین می گوید و برازنده لقب عالیجناب، چرا که او خوب می داند با تمامی بی مهری ها و از پشت خنجر زدنها باز هم ج. ا. نمی تواند خود را از دامانش جدا کند

آیا پوتین با آگاهی از اینکه روسیه منفورترین کشور در میان مردم ماست توانسته است به صورت پنهانی و برای مشورت دادن غلط به تصمیم سازان، حزب توده را بدون حزب و بدون توده و در قالبی دیگر در ایران بازسازی کند؟!!

به نظر می رسد مسئولین در ج. ا. تمامی تخم مرغهای بقای خود را در سبد عالیجنابشان قرار داده اند اما تردید نباید کرد که این تخم مرغها در مدتی نه چندان دور شکستن را تجربه خواهند کرد.
جنگ اوکراین دیر یا زود به پایان خواهد رسید و غرب و روسیه بالاخره به تفاهمی دست خواهند یافت و آنزمان است که دیگر در تهران که هیچ در آنسوی میز ۵ متری نیز عالیجناب در دسترس نخواهد بود و البته این در صورتی است که پوتین در قدرت باقی بماند.

متاسفانه صلاح مملکت، مردم و خویش را خسروان نمی دانند

فیروز محمودی

This comment was minimized by the moderator on the site

به نام خدا
تا کی بر خویشتن تنی پرسید کرم را مرغ از فروتنی
نمی دانم چرا همیشه سیاست سیاستمداران ما از سوی عده ای غلت و نادرست خوانده می شود اما آنچه رویکرد و سیاست غرب وحشی باصطلاح متمدن هست سیاست درست است .
چرا اینقدر خود را عاقل می دانیم و دیگران را جاهل .گویا وقتی عقل را تقسیم کرده اند نه تنها معترضی نداشته که از من یا فلانی کمتر بوده و از دیگری بیشتر بلکه برعکس همه می گویند از ما بیشتر است. با این همه عاقل چرا امام زمان بیاید ما خود عاقلیم.
اگر هم کرملین به طرف ما متمایل باشد باور نمی کنیم که توان سیاست ما بوده نه تمایل ما به شرق.
چرا بجای بررسی تفکر غرب و رویکرد های متناقضشان هدف بررسی را خودی ها قرار دادیم مگر من و شما از دیگران بیشتر می فمیم. اگر این طور است و شما بیشتر متوجه هستید چرا همه انتقادتان یکجانبه گرایانه هست.
منتقد خوب و بد حوادث را می فهمد و همه را بیان می کند. از نظر من شما منتقد نیستید بلکه منفعل هستید. کسانی که منافع مادی و معنوی شان در خطر افتاده.
مراقب خوتون باشید که خطر در کمین همه ماست مخصوصا شما. زمانی با دوستانی در تحکیم وحدت و روحانین مبارز در قم ارتباط داشتم . چون دوست داشتم از همه افکار اطلاع و برای رشد خودم استفاده کنم اما رفته رفته جریان هایی ناجور و عجیب در این ها شکل گرفت ناگفتنی.

مهدی نوری صفا
This comment was minimized by the moderator on the site

دوست عزیزم، جناب مهدی نوری صفا!
درود و سپاس از محبت شما که دلسوزانه مرا نصیحت فرمودید،
اول برای شما روشن کنم که متن نوشته انتقادی اینجانب در بالاست و این ها که در پایین آمده که شما بر آنان پاسخ نوشته اید حرف های من نیست، بلکه انتقاد و... دیگران است که به تناسب با موضوع در کنار هم قرار گرفته، و من دفاع و یا رد بر له و یا علیه آن ندارم، حرف من در پست اصلی آمده و در دفاع از آن با شما سخن خواهم گفت، در پاسخ به سوال شما که از چرایی نقد پرسیدید، این عهدی است که خداوند به دنبال اعطای عقل به انسان، از او گرفت تا بر آنچه می گذرد بی تفاوت نباشد، که این بی تفاوتی ها، جوامع را به فساد، ظلم، نابرابری، انحراف، خشونت و هزار فاسد دیگر متبلا می کند، و هر فردی در حد شعور خود باید به حاکمان خود مشورت دهد، ورنه در صورت رفتن آنها به اشتباه دیگر نمی توان آنان را شماتت کرد، چرا که خواهند گفت "چرا نگفتی؟!" از سوی دیگر، وقتی فردی سخنی را بیان می کند، نشان از این ندارد که او را کبر و غرور گرفته همانطور که می فرمایید "چرا خود را اینقدر عاقل می دانید" همانگونه که بنده شما را به همین اتهام نخواهم نواخت، وقتی شما دست به قلم شدید و در نقد نوشته من مهربانانه اقدام کردید، من این را از دلسوزی و محبت شما می بینم، قاعدتا در بحث این نقد همین منظور مستتر است. منتقدین هیچگاه طرف خود را جاهل نمی بینند، بلکه او را آگاه و دانا می بینند که با او در کشاکش قلم به سخن می نشینند، و از این نقطه شروع است که با او به سخن می نشینند تا کجی را اصلاح کنند، اگر در گفتمان دینی بخواهیم بحث کنیم، حتی امام علی هم نگران کجی های خود بود، به مراقبه اصحاب، نظر داشت، و سخن ابوذر که می گفت :با همین شمشیر شما را صاف خواهیم کرد"، دیدگاه منطقی ابوذر و قشر دینی نسبت به حاکم و راهبران را نشان می دهد،
تمایل کرملین به ایران در این زمان، که دست او تا آرنج در یک تجاوز آشکار، به کشوری مستقل، به قصد کشور گشایی، به خون یک ملت آغشته است، ما نباید به این تمایل، پاسخ مثبت دهیم، چرا که در گناه او شریک خواهیم شد، جای ایران در صفوف شرکت کنندگان در جریان مقابله با تجاوز است، نه در صف متجاوزین به اوکراین، ما خود زخم خورده چنین تجاوزی چه به دست روسیه و چه به دست صدام هستیم، بر ما عیب است که با این تاریخ زخم خوردگی در کنار این متجاوز آشکار جولان دهیم، این جا در کنار روسیه عرصه ننگ و خجالت است، عرصه افتخار ملی نیست، تاریخ و افکار عمومی انسان های ناظر بر این تجاوز، ما را تف باران خواهند کرد.
بنده خواهان قرار گرفتن در کنار غرب نیستم، به متن من باز گردید، آنجا از جنایتکاران غرب و شرق می گویم، ولی شرق در جنایت با غرب شریک و یکسان است، اما یک مشخصه دیگر هم اضافه بر جنایت دارد، و آن دیکتاتوری و استبداد است، که اگر غرب جنایتکار است، شرق دیکتاتوری مستبد و جنایتکار است، این است که جای کشوری که انقلاب آن برای آزادی و استقلال و جمهوری خواهی بودی است در کنار مستبد جنایتکار، که اینک متجاوز هم هست، نیست، سخن من در این پست همین است. نگران تکه تکه شدن ایران بین شرق و غرب در یک پروند جدید است، غربی ها با همه ایراداتی که دارند با همه جنایاتی که کرده اند، حداقل رفاه و آزادی نسبی را برای مردم خود و افراد زیر سلطه میسر کرده اند، اما شرق یک دیکتاتوری بسته و مستبد و البته جنایتکار است که هم ملت خود و هم اقمار خود را برای همیشه بدبخت می کند، به سرنوشت ملل شرقی (کره شمالی، کوبا، کامبوج و...) و یا وابسته گان به شرق (سوریه، عراق، مصر و...) نگاه کنید
انتقادات من یک جانبه گرایانه نیست، بلکه این پست متعلق به نزدیکی ایران به مستبد جنایتکار و متجاوز شرق است، لذا روی آن ذره بین گذاشته ام، و معتقدم که خطر این همسایه خطرناک (تاریخی و...) برای ما تجزیه سرزمینی هم ممکن است به دنبال داشته باشد، محو آزادی دارد، غارت و چپاول دارد، فقر و بدبختی ملت ایران را به دنبال دارد، دخالت در امور داخلی خواهد داشت و... و بیان این ها و دیدن اینها، و... انفعال محسوب نمی شود، بلکه زنده بودن، و دیدن، و گفتن و... را نشان می دهد، من هیچ منافع مادی در تسلط شرق و یا غرب بر ایران ندارم، "سگ زرد برادر شغال است"، اما خطر شرق را در سطور تاریخ ایران و دنیا دیده ام، استبداد، چپاول، بد عهدی و... و از همه مهمتر تجاوز ارضی که نزدیک است، را حس می کنم، کاری که روسیه با اوکراین اکنون می کند، در آینده برای کسب همسایگی با ملل خلیج فارس، با ایران نیز خواهد کرد، این دومینو، ما را هم در خواهد نوردید، موفقیت روسیه در اوکراین تجاوز های بعدی او به دیگران را پیش خواهد انداخت، و یکی از این طعمه ها چرا نباید ایران باشد؟!! مگر موقعیت جغرافیایی ایران از اوکراین برای روسیه کمتر اهمیت دارد؟! در خصوص مراقبت هم، من مراقبت از خود را در سکوت و انفعال، و همراهی با روند جاری نمی بینم، بلکه مراقبت از خود و کشور و مردم را توام دیده و چشم هایم را به شرایط، باز نگه می دارم، و در حد بضاعت خود تاثیر گذاری خواهم کرد، و به کرم خداوند برای هدایت خود به سوی نور امیدوارم،

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

روس ها و معامله با اروپا علیه ایران

"محمدحسین عادلی"، معاون سابق اقتصادی وزارت خارجه در دولت اصلاحات، و دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز، در گفتگو با هم میهن، از استراتژی روس‌ها در رقابت گازی گفت: «روسیه تصور می‌کند یا آرزو دارد که موضوع دعوا با غرب و به خصوص اروپا بعد از یکی دو سال تمام شود و دوباره بتواند نفت و گاز خود را به اروپا صادر کند. زیرا اروپا نه‌فقط یک بازار استراتژیک است، بلکه از نظر سیاسی هم یک اهرم قوی راهبردی برای روسیه محسوب می‌شود. لذا هیچ دلیلی ندارد که اجازه دهد تا این فرصت روسیه با جایگزینی مانند ایران که می‌تواند در بلندمدت بازار گاز اروپا را اشباع کند از دست برود. به گمان من اروپا و بازارش برای روسیه آنقدر مهم است که برای آن حاضر به همه گونه معامله با غرب علیه ایران در آینده خواهد بود.»

مسلما روسیه همه کشورهای صادرکننده گاز و در رأس آن ایران را به خاطر پتانسیل بالای آن، رقیب خود می‌داند و از هر کوششی برای عدم تحقق صادرات گاز ایران به اروپا دریغ نخواهد کرد. هیچ بعید نمی‌دانم که روسیه برای نزدیکی با ایران در شرایط سیاسی کنونی جهان شرط بگذارد که ایران به هیچ‌وجه به فکر صادرات گاز به اروپا نباشد. در گذشته هم وقتی ایران تلاش می‌کرد که از طریق شرکت "او‌ام‌وOMV" اتریش و خط "نابوکو" به طرحی برای صادرات گاز به اروپا دست پیدا کند روسیه با ترفندهای قوی توانست عضویت ایران در کنسرسیوم صادرات گاز به اروپا را منتفی کند و اصلا نگذاشت که آن کنسرسیوم پا بگیرد. نکته مهمی که باید امروز به آن توجه کنیم این است که روسیه تصور می‌کند یا آرزو دارد که موضوع دعوا با غرب و به خصوص اروپا بعد از یکی دو سال تمام شود و دوباره بتواند نفت و گاز خود را به اروپا صادر کند. زیرا اروپا نه فقط یک بازار استراتژیک است، بلکه از نظر سیاسی هم یک اهرم قوی راهبردی برای روسیه محسوب می‌شود. @VOTEHRAN

This comment was minimized by the moderator on the site

یک خبر یک تحلیل

خبر: در روزهای گذشته برخی رسانه‌های خارجی خبر فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، تغییر معادلات جنگ روسیه- اوکراین به‌واسطه ورود پرنده‌های ایرانی به این مخاصمه و لزوم تنبیه ایران را مطرح کرده‌اند.

گزاره‌ خبری:
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد؛ ایران قصد دارد چند صد پهپاد به‌خصوص از انواع رزمی با قابلیت حمل سلاح در اختیار روسیه قرار دهد و آموزش روس‌ها را به‌زودی در ماه جاری آغاز می‌کند. وحشت غربی‌ها از ورود تسلیحات ایرانی به جنگ تا اوکراین به دلیل قدرت بسیار بالای ایران در عرصه هواپیماهای بدون سرنشین است.

گزاره‌های تحلیلی:

جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام کرده که مخالف جنگ و تخریب در هر جای جهان است؛ بااین‌حال در موضوع جنگ اوکراین، ریشه درگیری را سیاست غلط غربی‌ها و آمریکا در منطقه می‌داند که با مشی توسعه‌طلبی و گسترش حوزه نفوذ خود در مرزهای پیرامونی روسیه، موجبات عکس‌العمل روسیه را فراهم کرده است.
ادعای مقامات غربی علیه ایران اسلامی در شرایطی مطرح می‌شود که آن‌ها سالهاست غرب آسیا را به انبار سلاح‌های کشنده خود تبدیل کرده‌اند و همواره نوک تهدیدات آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
خریدوفروش تسلیحات نظامی جدید و به‌روز همواره در برنامه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است؛ به‌طوری‌که در سفر سال گذشته سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشورمان به روسیه، تجهیز نیروی هوایی، زمینی و دریایی، مطرح و موردبحث قرار گرفت.
اگرچه هیچ مقام مسئولی از جمهوری اسلامی موضوع فروش پهپاد به روسیه را تأیید نکرده است، اما مسئله مهم، ترس مقامات آمریکایی از پهپادهای ایرانی است. آن‌ها در گذشته ضرب شصت این پهپادها را در سوریه، عراق، یمن و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تجربه کرده‌اند و این بار ترس آن‌ها از تغییر موازنه قدرت در هماوردی سلاح‌های غربی با پهپادهای ایرانی در میدان درگیری دیگری است.
فرهاد کوچک‌زاده
روشنگری

This comment was minimized by the moderator on the site

به بهانه‌ی جنگ روسیه با اوکراین و دخالت ناتو
می دانید چه چنایتکارانی را روسیه دارد از مرزهای خود می راند.
جهانخورانی به نام ناتو
پیشاپیش از پخش بعضی از قسمت های متن ،عذرخواهی می‌کنم
با سلام و عرض ادب و احترام، پیشاپیش از وقتی که می گذارید و مطالعه می کنید قدردانی می کنم، لطفا در صورت امکان نظر خود را مکتوب فرمایید، ممنون
درسی برای همه
کسانی که از تاریخ عبرت نگیرند مجبورند فاجعه های آن را مجدّدا تحمل کنند.
ما در دفاع مقدس جنگیدیم و در برابر تجاوز به وطن و ناموسمان، ۲۲۰ هزار شهید دادیم،
ولی مردم بوسنی که سلاح را زمین گذاشتند، ۳۰۰ هزار کشته دادند و سرزمینشان لگدمال و ناموسشان هتک حیثیت و حرمت شد.

این اتفاقات تلخ نباید فراموش شود

از جنگ صرب های اروپایی، براى بیدارسازی و هشدار به فريفتگان فرهنگ غرب وحشی خونخوار یاد می کنیم.

از جنگ و نسل کشی صرب ها علیه مسلمانان بوسنی در قلب اروپا، ۲۰ سال می گذرد؛
جنگی که در آن ۳۰۰ هزار مسلمان شهید شدند و ۶۰ هزار زن و دختر بچه را به زور ربودند و یک و نیم میلیون نفر ناچار به مهاجرت شدند!

آیا به یاد می اوریم؟
یا
فراموش کرده‌ایم؟!
یا
چیزی درباره آن نمی دانیم؟!

گزارشگر شبکه CNN، از کشتار مسلمانان بوسنی یاد می کند و از خبرنگار مشهور (کریستین امانپور که مسیحی شده) می پرسد:
آیا تاریخ بار دیگر تکرار می شود؟
امانپور تحلیلی بر واقعه بوسنی ارائه می‌کند:
جنگی قرون وسطایی بود، قتل، محاصره و گرسنگی مسلمانان
و
اروپا دخالت برای پایان جنگ را رد کرد
و گفت: این یک جنگ داخلی است!!
و
این بهانه مسخره‌ای بود!

هولوکاست مسلمانان نزدیک به ۴ سال در این سرزمین ادامه یافت.
صرب ها بیش از ۸۰۰ مسجد را منهدم کردند که قدمت بنای بعضی به قرن ۱۶ ميلادى می‌رسید.
کتابخانه تاریخی سارایوو را به آتش کشیدند.
سازمان ملل بعد از مدتی دخالت کرد و نیروهای خود را در دروازه‌های شهرهای مسلمان نشین مستقر نمود.
این شهرها در محاصره و آتش می‌سوخت و نیروهای سازمان ملل کاری نمی‌کردند‼️
صرب ها هزاران مسلمان را در اردوگاه‌ها زندانی کردند که به علت گرسنگی و شکنجه مانند اسکلت شده بودند!
وقتی از فرمانده صرب ها علت را پرسیدند، جواب داد:
چون آنها حاضر نبودند گوشت خوک بخورند!!‼️‼️
فقط همین

در آن زمان "روزنامه گاردین"، نقشه اسارتگاه زنان، که ۱۷ اردوگاه بود، را منتشر کرد.
این روزنامه، عکس دختر بچه‌ اسیری را که خون از پاهایش سرازیر بود چاپ کرد و نوشت جرم این دختر این است که مسلمان است؟.
ادامه مطلب بعد از لینک می‌باشد.

رهبر صرب ها از رهبر مسلمانان منطقه زیبا جهت مذاکره دعوت کرد و به او سیگار تعارف کرد و خندید و سپس دستور قتلش را صادر کرد!،
و به دنبال آن با مردم این منطقه شنیع ترین کارها را کردند.

اما بدترین جنایت ها در منطقه سربرنتیسا انجام شد.
در حالی که این شهر در محاصره نیروهای سازمان ملل بود، همراه صرب ها به عیش و نوش پرداختند و بعضی از آنها از زنان مسلمان در برابر لقمه‌ای نان شرفش را مطالبه نمودند!!!.
منطقه سربرنیتسا دو سال در محاصره صرب ها بود و یک لحظه بمباران متوقف نمی‌شد.
آنها حتی کمک های خیرخواهانه غذا و دارو را هم می‌دزدیدند.
بعد از آن غربی ها تصمیم گرفتند که منطقه را به هلندی ها که قرار بود حمایت کننده مردم باشند، تحویل دهند و گرگ های هلندی به جای حمایت از مردم، با صرب ها دست به یکی کردند.
آنها به مسلمانان فشار آوردند که اسلحه خود را زمین بگذارند و امان نامه بگیرند.
نتیجه‌ی تسلیم آنها، تصرف شهر سربرنیتسا به دست صرب ها بود. آنها ۱۲۰۰۰ مرد جوان از اهالی شهر را جدا کردند و سر بریدند و اجساد آنها را تکه تکه نمودند
صرب ها بر روی جسد مردان مسلمان می ایستادند و بر چهره آنها با خنجر، صلیب می کشیدند.
اما زن ها؛
به شرف آنها تجاوز شد و برخی را کشتند و سوزاندند!.
کشتار مسلمانان روزها ادامه یافت تا اینکه این شهر در تابستان ۱۹۹۵ سقوط کرد
و این کشتار و نسل کشی بی رحمانه، فقط به جرم مسلمان بودن اتفاق افتاد!

مادر مسلمان، دست سرباز صرب را گرفت تا کودک خود را نجات دهد، ولی سرباز صرب دست مادر را قطع کرد و کودک را پیش چشمان مادر سر برید.

بعد از کشتار شهر سربرنیتسا، "رادوان کارادویچ" آدمکش، فاتحانه وارد شهر شد و اعلام کرد که این شهر متعلق به صربستان بوده و خواهد بود.

صرب ها زنان مسلمان را پس از تجاوز، ۹ ماه زندانی می کردند و می‌گفتند می‌خواهیم برایمان کودک صرب بزایند.

ما این جنایت ها را به یاد می‌آوریم و می‌گوییم:

ما فاجعه بالکان را فراموش نمی‌کنیم!
ما غرناطه‌ اسپانیا و کشتار مسلمانان را فراموش نمی‌کنیم!
ما فلسطین و جنایات غرب و یهود را فراموش نمی‌کنیم!
و
در برابر جنایات اروپاییان در بوسنی می گوییم:
هرگز فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم!
و
هرگز شعارهای فریبنده "حقوق بشری" آنها را باور نداریم
اما ما پس از ۲۰ سال هنوز درس نگرفته‌ایم!

صرب ها علما را می‌کشتند و مساجد را ویران می کردند.

در آن زمان یک روزنامه‌ی انگلیسی در مورد نسل کشی در بوسنی نوشت:
جنگی در قرن بیستم با شیوه‌ای قرون وسطایی!.

عزیزی که این متن را می خوانی تقاضا می کنم آن را برای دوستان خود بفرستی
تا
این واقعه ها فراموش نشود و نسل های آینده بدانند.

این پیامی است برای فریفتگان فرهنگ غرب که دلبسته و مشتاق رابطه بیشتر با غرب و اروپا هستند.....!

بله عزیزان،
نباید یادمان بر‌ود همین چند وقت پیش بود که داعشی ها، با فرماندهی آمریکا و انگلیس و حرام زاده های کودک کش رژیم صهیونستی و پول های کثیف وهابیون حجازی و سکوت اروپائیان، چه رفتاری با مردم سوریه و عراق و منطقه داشتند.
یادمان هست با زن های شیعه،سنی و ایزدی چه کردند!؟
به زور وارد خانه های آنها شدند، مردها را کشتند و زن ها را مورد تجاوز قرار دادند
و آنها را به عنوان برده بردند و با قیمت یک حیوان، برای بهره برداری جنسی به کشورهای پَست عربی فروختند

جلوی چشم مردها، به زن هایشان تجاوز کردند و بچه ها را سر بریدند و حتی شکم زنان حامله را دریدند و با سرِ جسم نوزاد آنها فوتبال بازی کردند و برای نوزاد درون شکم مادر شرط‌بندی کردند!!!
دقیقا همان کاری که منافقین در تهران کردند!!!
و
صرب ها در بوسنی.

یادمان هست که
نوزادها را کباب کردند و گوشت آنها را به خورد مادرشان دادند
و
چگونه همه خانه ها و مساجد و مراکز تاریخی و فرهنگی را تخریب و نابودکردند!
و
هزاران جنایات شرم آور و فجیع و شیطانی دیگر *

ایا فکر می کنید این اتفاق یک بار در اروپا اتفاق افتاد و تمام شد⁉️...
مگر سردار سلیمانی نفرمود که مادری را دیدم که داعشی ها کودکش را کباب کردند و در ظرف پلو برایش فرستادند‼️

همه این جنایات، مقدمه ورود به خاک پاک و مقدس جمهوری اسلامی و نابودی ایران و تجزیه و کشتار ایرانیان بود.

سئوال

اگر وارد کشور ما می شدند چه اتفاقی می افتاد!؟؟؟

همه می دانیم که این همه جنایت، برای رسیدن به کشور ما بود
که از همه ملت ما به جرم مسلمان بودن و از آن مهمتر :
ایرانی بودن انتقام بگیرند!!!

یک لحظه تصور کنید این نقشه شوم انجام می شد،
چه اتفاقی می افتاد؟
بله...
تکرار جنایات اسپانیا و صربستان و سوریه و عراق به شدید ترین صورت ممکن
و
دنیای وحشی غرب نه تنها سکوت، بلکه همراهی نیز می کرد!!؟؟
پس یادمان باشد که
همه ما بدهکار شهدا هستیم

و حالا
حداقل کاری که می توانیم
بکنیم

This comment was minimized by the moderator on the site

به بهانه‌ی جنگ روسیه با اوکراین و دخالت ناتو
می دانید چه چنایتکارانی را روسیه دارد از مرزهای خود می راند.
جهانخورانی به نام ناتو
پیشاپیش از پخش بعضی از قسمت های متن ،عذرخواهی می‌کنم

با سلام و عرض ادب و احترام، پیشاپیش از وقتی که می گذارید و مطالعه می کنید قدردانی می کنم، لطفا در صورت امکان نظر خود را مکتوب فرمایید، ممنون

درسی برای همه

This comment was minimized by the moderator on the site

بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۲مرداد ۱۴۰۱

ما و آن سوی جنگ اوکراین(یادداشت روز)

۱- فتنه داعش از عراق آغاز شد و در فاصله کوتاهی توانست بخش‌هایی از این کشور و سوریه را تصرف کند. نامش برگرفته از حروف اول «‌دولت اسلامی عراق و شام‌»بود «‌داعش». در نگاه اول به نظر می‌رسید که این ماجرا و جنایات هولناک تکفیری‌های داعش به ایران ربطی ندارد! و داعش همان‌گونه که از نامش پیداست، درپی تشکیل به اصطلاح دولت اسلامی در عراق و سوریه است! ولی خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت هویت واقعی این گروه وحشی فاش شد و دست‌های پنهان آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی در ساخت و راه‌اندازی این گروه، از پرده بیرون افتاد تا آنجا که اسرائیل مجروحان داعش را برای مداوا به بیمارستان‌های حیفا و تل‌آویو منتقل می‌کرد و نتانیاهو به ملاقات آنها رفته و تصاویر این ملاقات‌ها را رسماً منتشر می‌کردند. آمریکا انکار نمی‌کرد که برای محاصره‌شدگان داعش اسلحه و مهمات هلی‌بورن کرده است ولی هربار عذر تقصیر می‌آورد که خلبانان هلی‌کوپترها و یا فرماندهان خط اشتباه کرده‌اند! و‌...

 خدای مهربان، سایه اقتدار حضرت آقا را مستدام بدارد که با نگاه ملکوتی خود به اهداف نهایی داعش پی برد و دست‌های پنهان آمریکا و اسرائیل در ساخت آن را برملا کرد و بر درجات شهید قاسم سلیمانی بیفزاید که به اشاره رهبری و با همه توان به مقابله داعش در عراق و سوریه رفت و سرانجام این فتنه آمریکایی- اسرائیلی را که هدف نهایی آن ایران اسلامی بود از میان برداشت. 

۲- به اولین روزهای فتنه داعش و جنایات هولناکی که در عراق و سوریه مرتکب می‌شدند بازگردید. چه می‌بینید؟! جان برکفان سپاه قدس با فرماندهی بی‌بدیل حاج‌قاسم سلیمانی به مقابله با داعش رفته‌اند، در عراق و سوریه. حاج قاسم نیروهای مردمی را در این دو کشور سازماندهی کرده و علیه تکفیری‌های وحشی به میدان آورده است. درگیری با شدت هرچه تمامتر در جریان است و‌... حالا نگاهی به داخل کشور در آن روزها بیندازید. توده‌های مردم، رهبر معظم انقلاب را به خاطر مدیریت الهی ایشان تقدیس می‌کنند و حاج قاسم سلیمانی را از ژرفای دل تقدیر می‌کنند. در این میان، اما گروه ‌اندک و کم‌شماری از غربگرایان مدعی اصلاحات - و نه همه آنها- نیز دیده می‌شوند که در همسویی کامل با دشمنان بیرونی، زبان و قلم به اعتراض می‌چرخانند بیانیه می‌دهند و سخنرانی می‌کنند که سوریه و عراق به ما چه ربطی دارد؟! و چرا باید جوانان کشورمان را در مقابله با داعش به کشتن بدهیم؟! فقط تصور کنید که اگر حاج قاسم عزیز ما و همرزمان شهیدش به مقابله با داعش نمی‌رفتند، چه اتفاقی را در داخل کشور شاهد بودیم! تصورش هم دردناک است، انبوه جوانان قتل عام شده، زنان و دختران به اسارت گرفته شده و به عنوان کنیز به ثروتمندان عیاش عرب فروخته شده و ... 

 ۳- جنگ تمام عیار ما با داعش ضمن آن که ادای تکلیف الهی در دفاع از ملت‌های مظلوم عراق و سوریه بود، تلاش جانانه برای حفظ امنیت میهن اسلامی خودمان نیز بود. حالا جای آن است که این بخش از بیانات مستدل حضرت آقا را در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم با ایشان (۱۶ بهمن ۱۳۹۴) مرور کنیم. ایشان درباره یکی از مجموع امتیازات شهدای مدافع حرم می‌فرمایند: «‌اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور. اگـر جلویش گرفتـه نمی‌شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتان‌ها بـا اینهـا می‌جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن و انقلاب اسلامی فـدا کردند‌».

اکنون به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی باز می‌گردیم. بخوانید!

۴- شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که آمریکا و متحدان اروپایی آن در دورترین افق نگاه خود نیز تصور نمی‌کردند جنگ اوکراین به درازا بکشد و بر این باور بودند که بعد از شروع جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده غرب و انبوه تسلیحاتی که از سوی آمریکا و اروپا به اوکراین سرازیر خواهد شد، توان روسیه را برای ادامه جنگ به تدریج کاهش داده و از بین می‌برد. آمریکا با این تلقی معاهده‌ای را که در سال ۱۹۶۳ و بعد از ماجرای خلیج خوک‌ها با شوروی سابق منعقد کرده بود، زیر پا گذاشت. آمریکا و شوروی

(جان. اف کندی و نیکیتا خروشچف‌) در آن پیمان متعهد شده بودند که شوروی موشک‌های میان‌برد خود (با برد ۱۶۰۰ کیلومتر‌) را از کوبا جمع کند و در مقابل، آمریکا موشک‌های هسته‌ای خود در ترکیه را از میان برداشته و از گسترش ناتو به سوی شوروی سابق (روسیه کنونی‌) خودداری ورزد. آمریکا برخلاف آنچه متعهد شده بود پایگاه نظامی خود در ترکیه -اینجرلیک- را به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و چندی قبل، از اوکراین برای عضویت در ناتو نیز دعوت کرد. روسیه با استناد به پیمان ۱۹۶۳ خلیج خوک‌ها به آمریکا هشدار داده بود که حضور ناتو را در مرزهای خود نمی‌پذیرد ولی آمریکا که با تصور یاد شده -ضعف روسیه و ناتوانی این کشور در صورت بروز جنگ- درپی تحریک روسیه به جنگ بود، هشدارهای روسیه را نادیده گرفت و روسیه حمله به اوکراین را که مفهوم واقعی آن دفاع از خود در مقابل توطئه آمریکا بود، آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب که رخدادهای مورد اشاره را به دقت زیر نظر داشتند، طی سخنانی به مناسبت مبعث رسول‌خدا‌(ص) از این ماجرا و پشت صحنه آن پرده برداشته و فرمودند: « ما در اوکراین طرفدار توقف و خاتمه جنگ هستیم ... اما علاج بحران در صورتی ممکن است که ریشه‌های آن شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین، سیاست‌های آمریکا و غرب است که باید آن را شناخت و بر اساس آن قضاوت و اقدام کرد‌». 

۵- به این سند نگاهی بیندازید. در نشست سال ۲۰۰۸ ناتو در بخارست، پیشنهاد پیوستن اوکراین به ناتو مطرح می‌شود. ویلیام برنز، رئیس ‌فعلی سازمان سیا که در آن زمان سفیر آمریکا در مسکو بود در یادداشتی برای کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا می‌نویسد: «عضویت اوکراین در ناتو مشخص‌ترین خط قرمز برای همه نخبگان روسیه است‌» و توضیح می‌دهد «‌طی صحبت‌هایی که در بیش از دو سال و نیم با بازیگران کلیدی روسیه داشته‌ام- از آدم‌های ناشی در گوشه‌کنارهای کرملین گرفته تا هوشمندترین منتقدان لیبرال پوتین، هنوز کسی را پیدا نکرده‌ام که عضویت اوکراین در ناتو را چیزی غیر از چالش مستقیم برای منافع روسیه ببیند‌». در نشست بخارست، مرکل، صدر اعظم آلمان و سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه هم با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت می‌کنند و برپایی جنگ با روسیه را نتیجه آن می‌دانند. سال ۲۰۱۴ دولت وقت اوکراین با یک کودتای رنگی برکنار می‌شود و پس از آن ناتو طی ۸ سال بیش از ۱۰هزار تن از ارتش اوکراین را برای جنگ با روسیه آموزش می‌دهد. در جولای سال ۲۰۲۱ ناتو رزمایشی با نام «‌عملیات نسیم دریا‌» را با حضور و مشارکت اوکراین علیه روسیه در دریای سیاه برگزار می‌کند و‌... ده‌ها سند دیگر که از طرح قبلی ناتو برای جنگ با روسیه حکایت می‌کند و شرح آن به درازا می‌کشد. حالا یک بار دیگر سخن رهبر معظم انقلاب خطاب به پوتین (سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه) را مرور کنید «جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی‌شود اما در قضیه اوکراین چنان‌که شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد‌» و با تأکید بر این‌که ناتو موجودی خطرناک است، فرمودند:« اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرزی نمی‌شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می‌انداختند.»

گفتنی است، رهبر معظم انقلاب در جریان جنگ ۳۳ روزه نیز پیش‌بینی مشابهی داشتند و خطاب به حزب‌الله فرموده بودند که اسرائيل برای دو ماه بعد از تاریخ شروع جنگ ۳۳ روزه طرح حمله همه‌جانبه به حزب‌الله را داشت ولی پیشدستی حزب‌الله طرح رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت. بعدها مقامات رژیم صهیونیستی به وجود این طرح اعتراف کردند. 

۶- بعد از ملاقات پوتین با رهبر معظم انقلاب، «ند‌پرایس»‌، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت؛ «ایالات متحده تایید ضمنی موضع روسیه در جنگ اوکراین از سوی [‌آیت‌الله‌] خامنه‌ای را با اهمیت تلقی می‌کند‌» و اظهار داشت ایران برخلاف اعلام قبلی خود مبنی بر مخالفت با جنگ «‌از پوتین و جنگ او علیه مردم اوکراین حمایت می‌کند‌». ند‌پرایس، این واقعیت برملا شده را نادیده گرفت که آمریکا با نقض پیمان۱۹۶۳ خلیج‌خوک‌ها و اصرار بر گسترش ناتو به مرزهای روسیه عامل اصلی برپایی جنگ در اوکراین بوده است و چنان‌که روسیه در مقابل این تصمیم آمریکا دست روی دست می‌گذاشت شاهد برپایی جنگ در کریمه بود و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای همسایه روسیه که آمریکا بیشترین دشمنی را با آن داشته و دارد، از تبعات گسترش دامنه ناتو در امان نبود.

۷- بیانات رهبر معظم انقلاب قبل از آن که حمایت (در حد و ‌اندازه شفاهی‌) از روسیه باشد، هشداری جدی به آمریکا و متحدانش است که با دُم شیر بازی نکنند. امروزه اگرچه جنگ اوکراین برخلاف تلقی اولیه آمریکا با شکست مفتضحانه ناتو رو‌به‌رو شده و بحران‌های بی‌سابقه غذا و انرژی سراسر آمریکا و کشورهای اروپایی را فرا گرفته است ولی اظهارات رهبر معظم انقلاب در ملاقات با پوتین حکایت از آن دارد که ایران از واقعیت پشت پرده جنگ اوکراین با خبر است و تحرکات ناتو در منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از آنجا که می‌داند در صورت پیروزی آمریکا در اوکراین، ایران یکی از اهداف بعدی و اصلی‌ترین آنها خواهد بود، مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از امنیت خود دانسته و به طور منطقی و طبیعی از آن حمایت می‌کند. 

۸- خشم آمریکا و اسرائیل از بیانات رهبر معظم انقلاب قابل درک است ولی همراهی و همسویی برخی از مدعیان اصلاحات و غربگرایان با دشمنان تابلو‌دار ایران تنها با دو احتمال قابل توجیه است، بی‌بهره بودن از کمترین درک و شعور سیاسی و یا مأموریت. دو احتمالی که هر دو در کارنامه آنها سابقه داشته و دارد و احتمال سومی نیز در میان نیست

This comment was minimized by the moderator on the site

وزیر خارجه آلمان عکس مشترک رئیس جمهوران ایران ، روسیه و ترکیه را چالش توصیف کرد

This comment was minimized by the moderator on the site

روسیه اجازه نمی‌دهد ناوگان دریایی ایران در خزر افزایش یابد.

‌عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل می‌گوید «روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی ایران در دریای خزر را نمی‌دهد و قیمت‌گذاری حمل و نقل نیزدراختیاراین کشوراست».
مسعود دانشمند درباره همکاری‌های ایران و روسیه گفته عمده باردر بنادر شمال توسط کشتی‌های روسی جابه‌جا می‌شودواگر بخواهیم عملکرد بنادر شمالی را افزایش دهیم باید برروی تقویت «پسکرانه» این بنادر سرمایه گذاری شود.
او با اشاره به اسکله‌های بنادر انزلی، کاسپین، نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد گفته در مجموع شانزده اسکله در بنادر شمالی ایران فعال هستند که درحالت خوش‌بینانه حدود شش میلیون تن می‌توانند کالا جابجا کنند. قیمت‌گذاری در دریای خزر در اختیار روس‌ها است، چراکه اکثریت کشتی‌های فعال در منطقه متعلق به روس‌هاست و در برآورد قیمت‌ها، هزینه‌ها و زمان‌های رفت و برگشت را تعیین و برای مثال عدد ۴۵ دلار را اعلام می‌کنند؛ درحالی که قیمت واقعی حمل هر تن کالا در این مسیر ۱۷ دلاربیشتر نیست و ما هم امکان اعتراض نداریم چراکه قیمت‌گذار روسیه است.

This comment was minimized by the moderator on the site

مواظب هندوانه هایی که روسها زیر بغل شما می‌گذارند باشید


در اخبار آمده ؛
که روسها می خواهند از ایران پهباد بخرند تا در جنگ اوکراین استفاده کنند؛

بلکه مقداری از آن را خریده و از کارایی آن بسیار تعریف و تمجید هم کرده اند !

و هم چنین مقامات روسیه وحتی پوتین ؛ در ملاقات با مقامات نظام ؛
به طور بی سابقه ای تواضع کرده و از سیاست های غرب ستیزانه ایران تجلیل می کنند.

ولی بنظر می رسد هدف روس ها از این مواضع بی سابقه ؛ به خصوص خرید پهباد های ایرانی و تعریف و تمجید از آنها درگیر کردن ایران در تجاوز به اوکراین است و تحمیل بخشی از هزینه ها جنگ همچنین پرداخت خسارت به اوکراین بعد ازجنگ از جیب ملت ایران میباشد .

و گرنه کشوری که تکنولوِژی پیشرفته ساخت هواپیماهای شکاری میگ و سوخو و موشک ضد هوایی اس ۴۰۰ را دارد ؛ که علی رغم تعهدی که به ایران داده هنوز از تحویل آنها به ایران خودداری کرده است .
کشوری که در فکر تسخیر کرات آسمانی و مریخ است
بعید است که محتاج پهبادهای ایرانی باشد .

بعید است که روسیه قبل از جنگ پهباد نداشته اگر هم اینطور بوده باشد حتما توانسته ظرف این مدت آنرا را در داخل روسیه تولید کرده باشد .

روسیه در برخی سلاحها قدرت اول و در برخی دوم و هیچگاه سوم نبوده است این رقابت بین او و امریکا و چین است.

همچنین قدرت اول دنیا در صنعت هوا و فضا میباشد .

ولی از آنجا که روسیه ؛
در جنگ پرهزینه اوکراین منزوی شده و در گل فرو رفته ؛ دنبال شریکی می گردد که بخشی از بار سنگین جنگ را به او تحمیل کند
و این کار را با دادن هندوانه زیر بغل ایران و بزرگ نمودن قدرت تسلیحاتی او انجام‌ میدهد.

این تعریف و تمجیدها از قدرت پهبادی ایران ؛ شیطنت جدیدروس ها برای فریب مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است .

چون این فروش ؛ مقدمه خواهد شد برای تقاضای ورود مستشاران ایرانی
برای آموزش و کار برد پهپاد ها
و سپس احتمالآ تقاضای ورود سایر کمک‌های نظامی ،درست همانند اتفاقی که در سوریه افتاد .

ساده لوحان نیز با شنیدن این خبر می گویند ؛ بعله ببینید کار ما به کجا رسیده که ارتش ابر قدرت جهانی از ما تقاضای سلاح می کند !

ولی آقایان بدانند روس ها برده و بنده شیطانند واستاد فریب و نیرنگ

آن ها قرنهاست تخصص و تجربه در تحریک و فریب و شکست ایرانی ها دارند .

This comment was minimized by the moderator on the site

اخبار جهان
ارزیابی حضور یک روزه پوتین در ایران؛ تهران برنده این سفر بود یا مسکو؟
نگارش از سعید جعفری • به روز شده در: ۲۲/۰۷/۲۰۲۲ - ۰۶:۰۶

ولادیمیر پوتین، در دومین سفر خارجی خود از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین به تهران سفر و با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

رئيس جمهوری روسیه در حالی در تهران مورد استقبال گرم مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت که با توجه به آنچه در اوکراین در ماه‌های اخیر گذشته، پایتخت‌های زیادی در سطح جهان حاضر نیستند برای رئيس کرملین فرش قرمز پهن کنند. هرچند در تهران هم خبری از «فرش قرمز» نبود اما آنچه مقام‌های ایرانی در دیدار با رئيس جمهوری روسیه به زبان آوردند، اعتبار قابل توجهی را رئیس کرملین عطا کرد.

اما این سفر چه اهداف و البته امتیازاتی برای طرفین داشته و تهران و مسکو چه دست‌آوردهایی داشتند؟. آیا آنطور که طرفداران دولت رئيسی تاکید می‌کنند امضای قرارداد سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران، یک امتیاز مهم برای ایران به شمار می‌رود؟ یا استقبال گرم از پوتین و حضور در جمع رهبران دو کشور قدرتمند منطقه خاورمیانه و تایید روایت کرملین برای جنگ اوکراین از سوی رهبر ایران، پوتین را با رضایت به مسکو بازگردانده است؟ یا اینکه نباید ماجرا را سیاه و سفید دید و با نگاهی نسبی به دست‌آوردهای هر دو طرف توجه کرد؟


اهداف و دست‌آوردهای پوتین
اما این سفر چه از دید ایران و چه از منظر روسیه از نقطه نظرهای متفاوتی حائز اهمیت بوده است. هر یک از طرفین زاویه‌های مختلفی را در پس همکاری‌های دوجانبه جستجو می‌کردند. برای پوتین احتمالا بیش از هر چیز این سفر نشانی از عدم انزوای روسیه در مجامع بین‌المللی باشد. به این معنا که در شرایطی که روسیه و مقام‌های این کشور با تحریم‌های گسترده بین‌المللی رو به رو شده‌اند، رهبر این کشور در ایران در نشستی منطقه‌ای حضور می‌یابد و با دو قدرت منطقه خاورمیانه، یعنی ایران و ترکیه بر سر میز مذاکره می‌نشیند. هرچند نباید در جایگاه ایران و ترکیه در معادلات بین‌الملل اغراق کرد اما در عین حال صرف برگزاری این نشست هم می‌تواند نوعی نمایش قدرت برای رئيس جمهور «به انزوا کشیده شده» روسیه در سطح جهان به شمار رود.

عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه کاتولیکای میلان در این خصوص به یورونیوز فارسی می‌گوید: «واقعیت این است که روسیه در حال حاضر در موضع ضعف و در یک انزوای بین‌المللی به سر می‌برد. حضور او در کنار ابراهیم رئيسی و رجب طیب اردوغان این تصویر را به ذهن متبادر می‌کند که پوتین بازیگری از رده خارج نیست. در حال حاضر برای مسکو این مسئله حائز اهمیت است که نمایشی از منزوی نبودن در سطح جهان به تصویر بکشد. به ویژه که این سفر چند روز پس از حضور جو بایدن در عربستان و اسرائيل صورت می‌گیرد.»

نکته دومی که در پرتو سفر رئيس جمهوری روسیه می‌توان به عنوان یک دست‌آورد برای کرملین ارزیابی کرد، جلب اعتمادی است که رهبران روسیه توانسته‌اند در تهران بدان دست یابند. این جلب اعتماد به اندازی رسیده که رهبران ایران در ملاقات با پوتین، جملاتی را به زبان می‌آورند که تبیین‌کننده سیاست‌های روسیه در منطقه خاورمیانه است. اشاره به دو نمونه در این رابطه می‌تواند بهتر این رویکرد را توصیف کند.

در نخستین مورد، علی خامنه‌ای در دیدار خود با رئيس جمهوری روسیه در خصوص جنگ اوکراین می‌گوید: «در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد. ناتو موجودی خطرناک است و غربی‌ها هم با روسیه قوی و مستقل به‌کلی مخالف هستند. اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی‌شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه، همین جنگ را به راه می‌انداختند.»


این جملات آقای خامنه‌ای که توجیه‌کننده حمله روسیه به اوکراین است، پیشتر بسیار از زبان مقام‌های ارشد مسکو شنیده شده بود. روز ۹ مه، ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد «روز پیروزی» که روز پایان جنگ جهانی دوم است در مسکو گفت: «ورود نظامی ما به اوکراین ضرورت داشت چرا که غرب حمله نظامی به کشور ما و از جمله کریمه را تدارک دیده بود. این تصمیم ما اقدامی پیشگیرانه بود که تهاجم ناتو و غرب را دفع کرد.»

سوریه، اوکراین یا نظم نوین منطقه‌ای؛ چرا پوتین و اردوغان به تهران می‌روند؟
هزینه نزدیکی با پوتین؛ سوسیال دموکرات‌های آلمان اخراج شرودر را بررسی کردند
در دومین مورد ابراهیم رئيسی در سخنرانی خود در نشست اجلاس آستانه در تهران با اشاره به کمک‌های بشردوستانه به سوریه گفت: «ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه برای اعمال فشار بر دولت این کشور، ثبات سوریه را تضمین نخواهد کرد.»

اشاره رئيسی به تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های فرامرزی برای ساکنین شمال سوریه است که با وتوی روسیه در شورای امنیت که روز جمعه ۸ ژوئیه صورت گرفت، به حالت تعلیق در آمد. این وتوی روسیه در واقع مانع از ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان ادلب در شمال سوریه می‌شود. این کمک‌ها در سالهای اخیر از طریق گذرگاه باب‌الهوی صورت گرفته بود. این مسئله از این جهت برای روسیه حائز اهمیت است کمک‌ها به ادلب، آخرین سنگر ستیزه‌جویان مخالف بشار اسد به پایان می‌رسد. مسکو هم به دنبال این است با مسدود کردن ارسال کمک‌ها از طریق ترکیه به این منطقه، کار را برای دولت بشار اسد برای مقابله با مخالفان خود هموار سازد.

حمیدرضا عزیزی محقق ارشد در مؤسسه امور بین‌الملل و امنیت برلین در این رابطه به یورونیوز می‌گوید: «حضور پوتین در تهران و اظهارنظرهای او و رهبران ایران را بیشتر می‌توان در قالب یک نمایش سیاسی ارزیابی کرد که هر دو طرف اولا بر این موضع تاکید کردند که تحت تحریم‌ها هستند. ضمن اینکه رهبران ایران به صورت کلی مواضع روسیه را در قبال موضوعات مختلف همچون سوریه و اوکراین تایید کردند که این امتیازی قابل توجه برای مسکو به شمار می‌رود. در موردی مشخص، رهبر ایران در دیدار با پوتین، برای نخستین بار روایت رسمی روسیه برای جنگ اوکراین را تایید کرد»

ایران چه امتیازاتی از روسیه به دست آورد؟
هرچند سفر پوتین به تهران می‌تواند امتیازاتی را برای روسیه به همراه بیاورد اما اوضاع از جانب ایران چندان مشابه به نظر نمی‌رسد. مقام‌های دولت رئيسی تبلیغات گسترده‌ای بر سر امضای قرارداد سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری گاز پروم در ایران انجام دادند. اما یکی از پرسش‌های اساسی در این میان چگونگی تامین منابع مالی این قرارداد از سوی طرف روسی است؟ با توجه به فشار اقتصادی که در ماه‌های اخیر و در پی تحریم‌ها به مسکو و اقتصاد روسیه وارد آمده تردیدهای زیادی وجود دارد که گازپروم بتواند واقعا به تعهدات خود در این پروژه عمل کند.

از سوی دیگر حتی بر فرض توانایی روسیه برای اجرایی کردن این پروژه کارشناسان انرژی معتقدند این قرارداد حتی در صورت عملی شدن می‌تواند به ضرر ایران تمام شود. چرا که تهران و مسکو در حوزه انرژی رقیب یکدیگر هستند و هر دو در بازار انرژی یک فروشنده هستند. در چنین شرایطی وابستگی ایران به رقیب خود در این عرصه چه مزیت اقتصادی می‌تواند برای ایران به همراه داشته باشد؟

هرچند نباید این نکته را از نظر دور نگاه داشت که منابع امنیتی از نظر بخش قابل توجهی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی بر امتیازات اقتصادی می‌چربد. به این معنا که تهران احتمالا دریافت امتیازات قابل توجه در سوریه را به ارائه بسته‌های اقتصادی ترجیح می‌دهد.

سطح همکاری‌های ایران تنها محدود به سوریه باقی می‌ماند و ما شاهد چیزی فراتر از آن در روابط دو کشور نخواهیم بود.
حمیدرضا عزیزی
محقق ارشد مؤسسه امور بین‌الملل و امنیت برلین
آقای دیوسالار در این رابطه به یورونیوز می‌گوید: «منطق امتیازگیری در عرصه‌های امنیتی برای مقام‌های جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در خصوص مسئله سوریه هم تهران توانسته به این امتیازات دست یابد. اظهار نظرهای طرفین نشان می‌دهد که روسیه عملا حضور ایران در شرق فرات در سوریه را پذیرفته است. منطقه‌ای که حضور در آن همواره برای ایران کلیدی بوده است. این در حالی است که باید به خاطر داشته باشیم در سالهای اخیر اصلا چنین پذیرشی از سوی کرملین نسبت به استقرار نیروهای ایرانی در سوریه وجود نداشت.»

حمیدرضا عزیزی هم در این خصوص نظر مشابهی دارد و با اشاره به اینکه رهبر ایران برای نخستین بار به این صراحت به موضوع شرق فرات اشاره می‌کند، افزود: «من فکر می‌کنم سطح همکاری‌های ایران تنها محدود به سوریه باقی می‌ماند و ما شاهد چیزی فراتر از آن در روابط دو کشور نخواهیم بود. برای ایران حضور در سوریه بسیار حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد این مسئله از سوی روسیه مورد پذیرش قرار گیرد.»

واکنش‌ها به نشست تهران؛ کاخ سفید: سفر پوتین به ایران نشانه انزوای مسکو است
خامنه‌ای در دیدار با پوتین: غربی‌ها با روسیه قوی و مستقل به‌کلی مخالفند
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص تبعات و اثرات سفر پوتین به ایران باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر برداشت رهبران ایران نسبت به نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش آفرینی روسیه است. سیاستمداران ایران حتی پیش از مذاکرات احیای برجام در دوحه از نیاز بیشتر طرف غربی برای احیای برجام سخن می‌گفتند. این رویکرد به مرور تقویت شده و حالا به مرحله‌ای رسیده که کمال خرازی، مشاور رهبر ایران در سیاست خارجی به صراحت تاکید می‌کند که ایران توانایی فنی ساخت بمب اتمی را دارد. این رویکرد را باید در قالب یک روند ارزیابی کرد. جایی که احتمالا بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی در اثر چندین مولفه به این باور رسیده‌اند که برجام با ابعاد فعلی نمی‌تواند منافع جمهوری اسلامی را تامین می‌کند. ضمن اینکه روسیه هم در این فضا توانسته رهبران جمهوری اسلامی را قانع کند که می‌توانند به جای غرب روی مسکو حساب کنند.

عبدالرسول دیوسالار در این رابطه به یورونیوز فارسی می‌گوید: «روسیه یک عملیات روانی بسیار گسترده را در ایران پیاده کرده و توانسته با موفقیت این رویه را در میان سیاستگذاران جمهوری اسلامی پیش ببرد. در واقع مسکو با روانشناسی مناسب رهبران ایران توانسته به خوبی دریابد که با تمرکز در چه بخش‌ها و حوزه‌هایی می‌تواند منافع خود را کسب نماید. این باور در حال حاضر در بخشی از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی پدید آمده که در پی درگیری‌هایی که بین مسکو و غرب پیش آمده، نظم نوینی در حال شکل‌گیری است و ایران می‌تواند در این نظم نوین خود را با روسیه همراه کند.»

روسیه یک عملیات روانی بسیار گسترده را در ایران پیاده کرده و توانسته با موفقیت این رویه را در میان سیاستگذاران جمهوری اسلامی پیش ببرد. در واقع مسکو با روانشناسی مناسب رهبران ایران توانسته به خوبی دریابد که با تمرکز در چه بخش‌ها و حوزه‌هایی می‌تواند منافع خود را کسب نماید.
عبدالرسول دیوسالار
استاد دانشگاه کاتولیکای میلان
استاد دانشگاه کاتولیکای میلان در ادامه می‌افزاید: «مسائلی را هم که در خصوص تبادل مالی ریال و روبل مطرح می‌شود باید در همین زمینه ارزیابی کرد. این در حالیست که اجرایی شدن چنین طرح‌هایی غیر ممکن است اما روسیه در ترویج این ایده در ایران کاملا موفق عمل کرده است.»

در چارچوب بحث روانشناسی که دیوسالار به آن اشاره می‌کند می‌توان به انتخاب مباحثی که ولادیمیر پوتین در دیدار با رهبر ایران به آنها اشاره می‌کند توجه کرد. رئيس جمهوری روسیه با آگاهی از جایگاه قاسم سلیمانی نزد افکار و باورهای علی خامنه‌ای می‌گوید: «ترور قاسم سلیمانی، نمونه‌ای از شرارت‌هایی است که ایالات متحده از خود نشان می‌دهد.» به عبارت دیگر رئيس جمهوری روسیه نیک می‌داند که به چه موضوعاتی اشاره کند که بدون اینکه هزینه‌ای برای او داشته باشد، اعتماد و حس صمیمیت طرف مقابل را جلب کند. نتیجه چنین سیاست‌هایی ثبت تصاویری در پایان دیدار خامنه‌ای و پوتین می‌شود که دو رهبر دستان یکدیگر را به گرمی می‌فشارند و در کنار یکدیگر لبخند می‌زنند.

هرچند به مسئله گذر جمهوری اسلامی از احیای برجام اشاره کردیم، اما یک دیدگاه هم می‌تواند این باشد که تصمیم‌سازان در تهران همچنان احیای برجام را در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی ارزیابی کنند. در چنین شرایطی می‌توان نزدیکی ایران و روسیه را عنوان یک اهرم فشار ایران به اروپا و آمریکا تحلیل کرد. به این معنا که ایران تلاش می‌کند با نشان دادن نزدیکی به مسکو، اروپا و آمریکا را نسبت به شکل گیری روندی جدید نگران کند. روندی که می‌تواند بحران حوزه انر‌ژی را طولانی‌تر کند و چشم‌انداز برای شکست روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی را با تردید جدی مواجه نماید. اگر چنین دیدگاهی نزد رهبران ایران وجود داشته باشد، می‌توان متصور شد که تهران می‌خواهد با این نمایش، اروپا و بیش از آن آمریکا را به اعطای امتیازات بیشتر ترغیب کند.

اظهار نظرهای مقام‌های پنتاگون و رابرت مالی در خصوص هشدار به ایران برای نزدیکی به روسیه را هم دقیقا می‌توان در این چارچوب تفسیر کرد.

در مجموع و با بررسی مجموعه شرایط به نظر نمی‌رسد دست‌آوردهای ایران از نزدیکی به روسیه و سفر پوتین به تهران بیش از چیزی باشد که کرملین به دست می‌آورد. ایران امتیازات نقدی را به مسکو ارائه داده و در مقابل امید برآورده شدن وعده‌های آتی را در قالب نسیه دریافت کرده است. ضمن اینکه با وجود مشکلات اقتصادی که تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اولویت خود را مباحث امنیتی تعریف کرده‌اند. این در حالیست که از سوی دیگر گزارش‌هایی هم در خصوص احتمال انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه منتشر شده است. موضوعی که در صورت صحت، خلاف سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌طرفی در جنگ روسیه و اوکراین ارزیابی می‌شود. هرچند با صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای در ملاقات با پوتین، تغییر این رویکرد چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

This comment was minimized by the moderator on the site

ابوالفضل خوش گفتار:
آقای قوام شهیدی که سفیر ایران در ویتنام بوده در جمعی تعریف می‌کرد (من هم بودم یعنی نقل قول مستقیم است) که وقتی ماموریت من در ویتنام تمام شد و برای دیدار خداحافظی به حضور رئيس جمهورشان رسیدم گفت:
برو به رهبرانت از قول من بگو دل به روسیه و چین نبندند، بروند با آمریکا همکاری کنند، اگر صلاح ملت خود را می‌خواهند.
از کمونیست‌های کهنه کار خیری نخواهید دید.
آمریکا اگر متحد داشته باشد کمتر خلف وعده می کند
من هم کمونیست بودم
اساس کمونیسم بر نیرنگ و فریب است!
رهبران ویتنام چه زیبا فهمیدند؟!
ای کاش فرصت داشتم و کتاب «هیچ چیز غیرممکن نیست»، نوشته تد اوسیوس، را اختصاصاً برای سران جمهوری اسلامی ترجمه می‌کردم.
این کتاب اخیراً منتشر شده و من هر شب روی موبایلم بخش‌هایی از آن را می‌خوانم.
فقط بگویم عجب حکایتی است حکایت آشتی آمریکا و ویتنام.
این دو کشور تاریخ خون‌باری را پشت سر گذاشته‌اند که ثمره‌اش شصت‌هزار کشته برای آمریکا و دو میلیون کشته برای ویتنام بوده است.
هنوز خاطرهٔ تلخ بمباران‌های خوشه‌ای آمریکا در جنگل‌ها و مناطق مسکونی ویتنام از خاطره‌ها نرفته است.
زخم‌های جنگ هنوز به طور کامل مداوا نشده‌اند.
موقع خواندن کتاب یک آن تصور کردم رهبران ویتنام افرادی از جنس و تبار سران مبارز و آشتی‌ناپذیر خودمان بودند که در این صورت کی جرأت داشت حرف از مذاکره و آشتی با امپریالیسم آمریکا بزند.
«آقا دو میلیون شهید و چند میلیون مجروح داده‌ایم، همهٔ جنگل‌ها و شهرها و روستاهایمان توسط آمریکایی‌های جنایتکار بمباران شیمیایی شده است، آن وقت شما خائن‌ها می‌گویید برویم با آمریکا آشتی کنیم؟»
چه شانسی آوردند ویتنامی ها که سرانشان ویتنامی بودند نه ایرانی.!!
مخلص کلام این که، ویتنامی‌ها به وقت جنگ جانانه جنگیدند و به وقت صلح جانانه صلح کردند.
دو دشمن قدیمی عاقبت گذشته را فراموش کردند تا آیندهٔ بهتری برای مردمانشان بسازند.
این کتاب را باید خواند تا متوجه شد با معجزهٔ دیپلماسی چه کارهای عظیمی می توان کرد به شرطی که دشمنی کردن برای یک عده‌ای ابزار چپاول و حکمرانی نباشد.!
به شرطی که منافع ملی ارجح بر هر منفعت دیگری باشد.
این کتاب را باید خواند تا فهمید کشورها چگونه از جنگ به آشتی، همکاری و حتی هم‌پیمانی می‌رسند.
این مکانیسم، این پویایی، باشکوه است اما متأسفانه نادر. این سازوکار بسیار دشوار اما امکان‌پذیر است.
زخم‌های قدیمی مداواشدنی‌اند و بر تراژدی جنگ و منازعه می‌توان غلبه کرد.
کتاب، حکایت ربع قرن دیپلماسی دوطرفه برای آشتی دو کشور است. دو کشور با نظام‌های سیاسی متضاد..
یکی کمونیست و آن دیگری کاپیتالیست؛
و این فقط آشتی دولت‌ها نیست که آشتی ملت‌ها هم هست.
آدم لذت می برد از تماشای رهبرانی عاقل و باشعور که عزم خود را جزم کرده‌اند که از گذشته عبور کنند تا آیندهٔ بهتری برای ملتشان بسازند؛ و آدم حالش به هم می خورد از هر چه نفرت‌پراکنی و کینه‌ورزی است.
امروز آمریکا بزرگترین شریک تجاری ویتنام است.
ویتنام فقط سالی پنجاه میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر می‌کند.
دو کشوری که تا دیروز علیه هم می‌جنگیدند حالا در برابر توسعه‌طلبی چین در منطقهٔ دریای جنوبی چین متحد و هم‌پیمان یکدیگر شده‌اند.
بیژن اشتری
نویسنده و مترجم

This comment was minimized by the moderator on the site

غرب از اتحاد روسیه و چین و ایران ناراحت است شما چرا ناراحتید.
گفتار شما که همسو با رسانه های غربی شده .

مهدی نوری صفا
This comment was minimized by the moderator on the site

دوست عزیز مهم نیست که سخن دلسوازنه شما، با چه کسی مساوی و همسان سازی شود، یا برابر دیده شود، مهم این است که انسان خطری را که دید، گوشزد کند، اگر دچار این نوع اتهام زنی ها شویم، می توان به ظلم، سخن شما را هم با شرق گرایان و طرفداران افتادن به دامن شرق، نزدیک ارزیابی کرد، که این چنین انسان را به سکوت و یا تغییر نظر فرا می خوانید و...، ولی من هرگز چنین اتهامی را به شما نمی زنم، بلکه شما را دوستی می بینم که لایق دیدید، و انزار کردید و..،
انسان وقتی حقی را دید، وقتی خطری را دید، و... باید از خود تحرک نشان دهد، مهم نیست که به کدام سو متهم خواهد شد، چرا که این نوع اتهامات در هر سخنی متصور است، هر سخنی را می توان متهم به دشمنی هم کرد، متهم به همراهی با دشمن، خواهی شد، مهم نیست، مهم این است که نسبت به آنچه در جامعه می گذرد، بی تفاوت نباشیم، رسوا کنندگان دزدان هم، که "های دزد" "های دزد" گویان همه را به هوشیاری می خوانند، خود گاهی متهم به دزدی و شراکت با دزدها شده، دستگیر هم شوند، این دلیلی به سکوت انسان، در برابر دزدی نمی تواند باشد.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

This comment was minimized by the moderator on the site

ابتکار پیشدستانه

اینکه دو مفهوم پیشدستی و پیشگیری در دکترین دفاعی و روابط بین الملل به چه معناست و بیانگر چه اقدامات قانونی یا زورمندانه از سوی کشورها میتواند باشد حتماً موضوعی بسیار مهم و قابل بررسی است اما مسئله کلیدی شاید توجه به این نکته باشد که معیار تشخیص تهدید بالقوه غیر قابل مهار کدام است؟
آیا کشورها و قدرتهای دیگر هم با تکیه بر منطق مجازات پیشدستانه مجاز به حمله علیه سایر کشورها مثلاً علیه ایران هستند؟
آیا برخلاف گذشته که شوروی را به دلیل حمله های پیشدستانه در جهان دو قطبی محکوم می کردیم امروز حمله پیشدستانه را از حقوق ویژه روسیه پوتین می دانیم؟
آیا حمله و اشغال ایران توسط قوای روسیه و انگلیس یا بعدها مداخلات نظامی - سیاسی آمریکا در ایران با منطق عملیات پیشدستانه و تحت عنوان ابتکار عمل قابل توجیه نیست؟
آیا حمله عراق به ایران چنانکه صدام دقیقاً با تکیه بر منطق ( پیشدستانه) انجام داد قابل توجیه بود؟
آیا انقلابهای مخملی و رنگین آمریکا علیه دولتهای عیر همسو و مخالف با تکیه بر منطق پیشدستانه قابل توجیه و حتی ضروری نیست؟
اینکه مقام معظم رهبری در دیدار پوتین با اعلام اینکه "اگر شما (با اشغال اوکراین) ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می شد" ضمن حمایت صریح و روشن از اشغال نظامی اوکراین توسط روسیه از اشغال نظامی اوکراین بعنوان مانع کلیدی آغاز جنگ به نام بُردند اینکه تفاوت این جنگ و اشغال نظامی با جنگی که مورد پیشگیری قرار گرفته است چیست؟ حتماً روزی مورد توضیح معطم له قرار خواهد گرفت اما تاکید بر ابتکار عمل یا جنگ پیشدستانه بعنوان یک ارزش دفاعی و حتی بسیار بالاتر ارزش انسانی و اخلاقی بسیار قابل تامل است معیارهایی که حداقل طی دو قرن گذشته به کرات مورد تاکید و مستمسک دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در مداخلات نظامی تا کنترل جهان قرار داشت.
اینکه مولفه های ارزشی ابتکار عمل در آغاز جنگ و اشغال سایر کشورها بعنوان دکترین پیشدستی از نگاه فرمانده کل قوا و دکترین های سابق مورد اتکای غرب و شرق چیست؟ و تفاوت شکلی و محتوایی مواضع اعلامی معظم له در اولین سخنرانی (۱۰اسفند ۱۴۰۰) در مورد اشغال اوکراین که فرمودند "خواهان توقف جنگ هستیم می خواهیم جنگ تمام شود منتهی علاج هر بحرانی صرفا در صورتی ممکن است که ریشه شناخته شود که ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا و غربی‌ها است مردم عامل استقلال کشورها هستند اگر مردم در اوکراین وارد میدان میشدند وضع دولت و مردم اوکراین این‌طور نمی‌شد" و تاکید در دیدار با پوتین مبنی بر "اجتناب ناپذیری و حتی بالاتر ابتکار هوشمندانه و ارزشی آغاز جنگ پیشدستانه" در چه مواردی است میتواند بیانگر راهبردهای انتخابی آتی ایران در برخورد با هر تهدید احصایی یا احساسی در منطقه و بین الملل باشد.
اینکه فرمانده کل قوا از حمله نظامی و اشغال اوکراین به تصمیمی ارزشمند ، به موقع و شجاعانه تحت عنوان "ابتکار عمل" و اقدام پیشدستانه برای "ممانعت از آعاز جنگ" نام بُردند شاید پیامی صریح و روشن به کشورهای هدف و مخاطب ایران هم باشد که ایران از این پس با تکیه بر معیارها و تشخیص خود تهاجم ابتدایی تا اشغال سرزمینی را از حقوق مسلم خود می داند‌.
اینکه موضع اعلامی مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به مفهوم سازی سلسله اقداماتی مانند اصرار خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری به بیان عبور از غنی سازی ۶۰٪ تا توانمندی بالفعل ساخت بمب اتمی تا نمایش ناو بندر مُکران و ناو دسته پهبادی که در ادامه نمایش اقتدار شهرهای موشکی و ... در چارچوب دکترین مشروعیت حمله ابتدایی و پیشدستانه یا ابتکار عمل کمک کند شاید به تعبیری آغاز گام دوم ابلاغی هم باشد. ۳۱تیر۰۱
https://t.me/Khabar_Naghde
Telegram (https://t.me/Khabar_Naghde)
نقد خبر
فَّبَشِّر عِبٌاد اَلّّذينَ يَسَْتمِعُونَ الْقَوُلْ فَيَّتبُِعونَ اَحْسّّنه

This comment was minimized by the moderator on the site

روسیه در صد و پنجاه سال اخیر چه هنگامی که توسط تزارها اداره می‌شد و چه هنگامی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار می رفت، همواره یکی از کشورهایی بوده است که به خاک ایران چشم طمع بسیار ورزیده و به رغم تحریف تاریخ، این کشور بیشترین خیانت ها را نسبت به مردم ایران روا داشته است.
فریدون آدمیت در کتاب اندیشه ی ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار در خصوص سیاست روس ها در ایران می نویسد: «روس دشمن مطلق ایران بود، دشمن استقلال و آزادی و ترقی و تمامیت ارضی ما بود. ما را ناتوان و عقب مانده می خواست که سیاست صرف متجاوزانه نظامی و استعمار اقتصادی خویش را پیش ببرد با هر نقشه اصلاح و تغییری سرستیزگی داشت گفته‌ی امیر کبیر را شنیدیم که در خیال، کنستیتیون داشت و مانع بزرگ او روسیان بودند و نیز دیدیم که افسون روس بود که دولت ایران شاگردان خود را از فرانسه احضار کرد چنین تلقین می نمود که آنها جمهوری پرست و بی دین خواهند گشت مخالفت روس با پیشرفت ایران به حدی بود در دوره ی سپهسالار که ایران درخواست به عضویت در اتحادیه بین المللی پستی داد روسیه از او ممانعت کرد». روس ها در دوران پادشاهی فتحعلی شاه دومین شاه دودمان قاجار با تحمیل دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمن چای عملا ایران را تجزیه کردند و بدین ترتیب قسمت های مهمی از حاصاخیز ترین مناطق کشورمان را به یغما بردند. علاوه براین به توپ بستن مجلس در زمان محمد علی شاه قاجار، اشغال تبریز، اشغال شمال ایران و تهدید به اشغال کل کشور در دوران قاجاروهمچنین کشتار بی رحمانه ی جوانان کشورمان به وسیله ی جنگ افزارهای اهدایی به صدام حسین در جنگ تحمیلی هشت ساله و حمایت از قطع نامه های شورای امنیت علیه ایران مشتی از خروار خروار خیانت و تجاوز روس ها به این آب و خاک است. بنابراین به وارون تبلیغات رسمی که متاسفانه بیشتر هم توسط مقامات کشورمان ترویج می شود از زمان مشروطه تا کنون دشمن اصلی ایران به طور قطع نه انگلیس و امریکا که روسیه ی جنایتکار بوده است.
روسیه همواره تلاش کرده است از ایران به عنوان برگ برنده ای از کشورهای غربی خصوصا امریکااستفاده کند و به هیچ وجه در رئالیسم روسی خود در حوزه سیاست خارجی به ایران به عنوان شریک استراتژیک ننگریسته است اگر چه در دهه های گذشته به دلیل فعل و انفعالاتی که در داخل ایران بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و در منطقه پژواک داشت تلاش داشتند خود را در جبهه ی موافقان و دوستان نشان دهند اما در عمل همواره تلاش کرده اند از امتیازات ایران در حوزه ی منطقه ای و بین المللی استفاده کرده و به گونه ای از ایران به عنوان شریک تجاری سیاسی خویش در جهت منفعت بیشتر بهره ببرند . " اصولاهرگونه رابطه اعم از سیاسی یا تجاری روسیه با ایران در رابطه فی مابین روسیه و امریکا تعریف می شود . به همین دلیل است که روسیه در طول این یکصدو پنجاه سال عموما و در دهه های اخیر خصوصا بارها و بارها در بزنگاهای حیاتی عهد شکنی کرده و ایران را در برابر چالشهای پیش رو تنها گذاشته است با این توصیف این کشور به هیچ عنوان نمی تواند شریک راهبردی ایران به حساب آید زیرا اصولا منافع مشترک دو کشور نسبت به هم همخوانی که ندارد هیچ در تعارض کامل هم است . معادلات سطح جهان میان امریکا و روسیه در این میان بسیار نقش دارد در رابطه میان قدرت های بزرگ و کوچک هر گاه در عرصه بین المللی قدرت ها به توافق نزدیک شوند و اختلافات شان را به حداقل برسانند امکان بازی برای بازیگر کوچک و متوسط دشوارتر است اما وقتی اختلاف در سطح جهانی میان قدرت ها وجود داشته باشد امکان بازی بهتر برای بازیگر کوچک و متوسط وجود دارد. او همچنین می گوید در طول تاریخ هیچ کشوری به اندازه ی روسیه به ایرانی ها ظلم نکرده است. تکیه به روس ها تکیه به باد است و تکیه به باد، آب در هاون کوبیدن است. در طول تاریخ به کرات شاهد بوده ایم که این کشور تکیه گاه مناسبی برای ما نیست. تا بوده روسیه فرصت طلب بوده و در بحرانی ترین حالت ممکن از پشت به ایران خنجر زده است درست است کینه توزی و نگاه به گذشته ی صرف الزاما شایسته ی ملت بزرگ ایران نیست اما بی تردید درس گرفتن از تاریخ و وقایع مرتبط با آن کار اندیشمندان است و به گواه تاریخ ایرانی ها هم با اندیشیدن بیگانه نبوده اند و اکنون هم بیگانه نیستند.

This comment was minimized by the moderator on the site

وزیر امور خارجه: شعار ما هم شرقی و هم غربی است

امیرعبداللهیان در برنامه صف اول شبکه خبر :

آمریکا امروز دست و پا می‌زند قدرت هژمون خود را حفظ کند و اینکه امروز تکیه کشورها به آمریکا باشد تامین کننده منافع ملی کشورها نیست.
ما در مورد روسیه هم همین نگاه را داریم و منافع خود را چه در شرق و چه در غرب به موضوعاتی گره می زنیم که دستاوردی برای ایران داشته باشد.
اگر دیداری با پوتین صورت گیرد، برخی می‌گویند این تابلو نه شرقی و نه غربی وزارت امور خارجه را جابجا کنید.
شعار ما در وزارت امور خارجه هم شرقی و هم غربی و کار با همه جهان است./صداوسیما
@boltann

This comment was minimized by the moderator on the site

فیگارو: تحولاتی عمیق در درون نظام جمهوری اسلامی در جریان است

منتشر شده در 13/05/2022 - 16:32
متن توسط:
ار.اف.ای

ژرژ مالبرونو، خبرنگار روزنامۀ فیگارو که از سالها پیش تحولات ایران را دنبال می‌کند، معتقد است که مرحلۀ تازه‌ای از "پاکسازی" در درون نظام جمهوری اسلامی آغاز شده که هدف اصلی آن کنار زدن همۀ "غیرخودی"ها و تمرکز بیشتر قدرت در دست سپاه است. این در حالی است که سرنوشت مذاکرات اتمی به جنگ اوکراین وصل شده است.

ژرژ مالبرونو در دو مطلب جداگانه، تحولات درونی نظام جمهوری اسلامی و روابط آن با مسکو را بررسی می‌کند. او با اتکاء بر مشاهدات و گفته‌های "ناظران تهرانی" به این نتیجه می‌رسد که رژیم مشغول تصفیه‌ای تازه است تا همۀ عوامل نزدیک به اصلاح‌طلبان و "غیرانقلابیون" را کنار بزند و بر قدرت و چیرگی سپاه پاسداران و نزدیکانش بیفزاید.

یک "ناظر تهرانی" گفته است که نوعی "پاکسازی" در محافل اقتصادی و مالی شروع شده. برخی افراد توسط اطلاعات سپاه مورد بازجویی قرار می‌گیرند و گاه چند هفته‌ای به زندان می‌افتند. ظاهراً هدف اینست که در همۀ فعالیت‌های اقتصادی و مالی و بازرگانی هر نوع قدرت و اختیارات از دست "غیرخودی‌ها" گرفته شود.

ژرژ مالبرونو معتقد است که سپاه حتی قبل از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی "پاکسازی" را شروع کرده بود تا حضور اصلاح‌طلبان را در همۀ سطوح کمتر کند. اینک مرحلۀ دوم این تصفیۀ تدریجی با نظرداشت مسئلۀ جانشینی علی خامنه‌ای آغاز شده است. صنایع داروسازی که همیشه در دست بخش خصوصی بوده، یکی از اولین حوزه‌هایی است که مشمول این "پاکسازی" شده است.

بازگشت به ایدئولوژی "انقلابی"
یک شاهد ایرانی که خود اهل سرمایه و تجارت است می‌گوید: "معمولاً با بهانه‌های مالیاتی یا اتهام تقلب در واردات یا در حوزۀ ارز" به سراغ آدم‌ها می‌روند. به گفتۀ او "از یک سال پیش مشغول فهرست کردن فعالیت‌های همه هستند".

ژرژ مالبرونو بر اساس شنیده‌های خود می‌نویسد: "در بازجویی‌ها، یک سؤال مدام تکرار می‌شود: خودتان را انقلابی می‌دانید، یا ضد انقلاب، یا غیرانقلابی؟"

به نوشتۀ مالبرونو، قبلاً رژیم آدم‌های "غیرانقلابی" را کم و بیش تحمل می‌کرد، اما از سال ۲٠۱٨ که تحریم‌های آمریکا سخت‌تر شد، حساسیت نظام به "غیرخودی‌ها" شدت گرفت. در دنیای پول و معامله، کسانی چون محسن هاشمی راهی ژنو شدند و حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان افتاد. یک دیپلمات که نامش فاش نشده به مالبرونو گفته است: "تغییر قدرت از طریق انتخابات ریاست جمهوری دیگر ممکن نیست. تحولاتی عمیق و درازمدت در درون رژیم جریان دارد که بر محور نگرش ˮانقلابیˮ پیش می‌رود".

روند "پاکسازی‌ها" کاملا جا افتاده است: سپاه بازجویی افراد مظنون را به عهده می‌گیرد و سپس پرونده را تحویل قوۀ قضاییه می‌دهد که خود به اصطلاح "انقلابی" و مستقیماً زیر نظر رهبر است. اکثر متهمان خیلی زود از زندان آزاد می‌شوند و معمولاً از ترکیه، دوبی، کانادا و گهگاه نیز از اروپا سردرمی‌آورند.

جای این افراد ناخواسته را سپاهیان یا وابستگان به بنیادها می‌گیرند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری از مهره‌هایی است که در تسهیل این روند نقش مهمی بازی می‌کند.

سیاست صبر در برابر روسیه
تحولات درونی نظام به موازات تغییر جهت در سیاست خارجی و با اتکاء بر اصل "نگاه به شرق" صورت می‌گیرد. به نوشتۀ ژرژ مالبرونو، بسیاری از افرادی که دوباره صاحب مسئولیت و مقام شده‌اند، کسانی هستند که از دوران احمدی‌نژاد با تجار و شرکت‌های چینی ارتباط داشته‌اند.

اما رابطه با روسیه دچار تحولات غیرمنتظره شده است: جنگ اوکراین یکباره الویت‌های مسکو را تغییر داد و مستقیماً بر مذاکرات احیای برجام تأثیر گذاشت. اگرچه گفته می‌شود که مذاکرات به خاطر مسئلۀ خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی به بن‌بست خورده، اما ژرژ مالبرونو در مطلب دوم خود در روزنامۀ فیگارو می‌نویسد که با شروع جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو اصلاً مایل نبود که ایران به لطف توافق اتمی وارد بازار جهانی نفت و گاز شود و انرژی مورد نیاز اروپا را تأمین کند. به همین دلیل، در مذاکرات وین، روسها از ایرانی‌ها خواستند که "کمی صبر کنند". این در حالی است که ایران حدود ۱٨٠ میلیون بشکه نفت ذخیره دارد که آمادۀ فروش است.

بنابراین تهران رفتارهای اخیر مسکو را چندان نپسندید، بخصوص که بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، در صورت دستیابی به توافق اتمی، ایران خواهد توانست تا پایان سال ۲٠۲۴ (پایان دورۀ ریاست جمهوری جو بایدن) حدود ۳٠٠ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی را به حساب خود بریزد.

با اینحال، به گفتۀ یک منبع آگاه، خامنه‌ای نسبت به روابط با روسیه "نگاه راهبردی" دارد و معتقد است که ایران به یک متحد باثبات و قابل اعتماد نیاز دارد و به همین دلیل سیاست "صبر" را توصیه می‌کند.

اما صبر تا کی؟ کلمان تِرم کارشناس خاورمیانه و ایران می‌گوید: "امکان دارد که ایرانی‌ها با روس‌ها اختلاف پیدا کنند، اما نه در حد دعوا"...

بدین ترتیب آیندۀ مذاکرات اتمی و صبر تهران در برابر مسکو مستقیماً به سرنوشت روسیه در جنگ اوکراین مرتبط شده است. ولی با طولانی شدن جنگ اوکراین، احتمال دارد که موضوع "صبر کردن" ایران منتفی شود. با مصمم شدن اروپاییان برای تحریم نفت و گاز روسیه و فرو رفتن ارتش این کشور در گل و لای جنگ اوکراین، معلوم نیست که مسکو چه رفتاری را در قبال تهران پیش خواهد گرفت.

This comment was minimized by the moderator on the site

نگاه آخرالزمانی به روسیه

آیت الله خامنه‌ای در دیدار دیروز عصر با ولادیمیر پوتین ضمن تقدیر از او گفت: «در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد.»

استدلال «دفاع از جنگ با توجیه جلوگیری از جنگ»، پیشتر از زبان محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر بیان شده بود که واکنش هایی منفی را به دنبال داشت. از صحبت‌های جدید آقای خامنه ای پیداست که استدلال جنجالی رئیس دفتر او، در واقع تبیین دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

محمدی گلپایگانی مشخصا، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ گفت: «در جنگ اوکراین... نقشه داشتند تا روسیه را گرفتار کنند اما رئیس جمهور روسیه آدم زرنگی بود و پیش‌دستی کرد.»

او در عین حال از مقدمه عجیب خود به این موخره عجیب رسید که حمله روسیه «ان‌شاالله مقدمه ظهور حضرت ولی عصر خواهد بود».

برخی نشانه ها حکایت دارند تاکیدات آخرالزمانی رئیس دفتر رهبر هم، درواقع تبیین دیدگاه‌های مقام مافوق او بوده است. مثلا آقای خامنه‌ای دو هفته بعد از حمله روسیه به اوکراین، با اشاره به آن بشارت داد: «رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، تشکیل‌دهنده‌ بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود.»

او سپس گوشزد کرد: «نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله، حامل مسئولیت‌های ویژه‌اند. شناخت جبهه‌بندی‌ها و صف‌آرایی‌ها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتاه‌مدت، و آمادگی برای نقش‌آفرینی در تحولات به سود جبهه‌ حق، وظیفه‌ میان‌مدت آنان است.»

به عبارت دیگر نه تنها از نگاه رهبر جمهوری اسلامی حمله روسیه به اوکراین، «پیچ تاریخی» موعودی بود که سرنوشت جهان را مشخص می کرد، که «نخبگان و زبدگان ملت»، وظیفه داشتند که در این واقعه بزرگ، سمت «جبهه حق» -که معلوم بود کدام طرف است- بایستند.

This comment was minimized by the moderator on the site

به کجا چنین شتابان

مهدی نوری صفا
This comment was minimized by the moderator on the site

واقعا "به کجا چنین شتابان"، فراموش کردن دشمنی و ذغل کاری روس ها در تاریخ ایران، چه تاریخ انقلاب، چه جنگ خسارتبار با عراق که خود صدام عنصر شرق بود، و چه تجاوز و غارت سرزمینی ایران، چه طمع آنان به موقعیت ایران برای مبارزه روس ها، با دشمنان شان و...، همه را فراموش کرده، در دامن این دغلکار دیکتاتور متجاوز رفتن، که در یک بازی جابجایی مهره ها حاکمیت ریاست جمهوری خود را دهه هاست تمدید کرده و انگار با مرگش از این پست خواهد رفت، و چه تجاوز و کشورگشایی های جدید و آشکارش که دنیا را دچار جنگ، قحطی، گرسنگی و... می کند، واقعا "چنین شتابان" به دامن چنین عنصر خطرناکی رفتن چه معنی دارد. من که نمی فهمم.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

واکنش رئیس سازمان سیا به نشست تهران و روابط ایران و روسیه
نگارش از مریم عباسی‌زاده • به روز شده در: ۲۱/۰۷/۲۰۲۲ - ۱۴:۳۹

ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا سفر اخیر ولادیمیر پوتین به تهران را کم‌اهمیت جلوه داد. به‌زعم این مقام عالیرتبه اطلاعاتی آمریکا اتحاد بین مسکو و تهران دو مانع عمده دارد؛ یکی رقابت تاریخی دو کشور در صادرات انرژی [فسیلی] و دیگری بی‌اعتمادی.
آقای برنز پنجشنبه شب در جریان همایش سالانه امنیتی در اسپن کلرادو گفت:‌ «فکر می‌کنم ورای تصاویری که همه ما [از سفر پوتین] دیدیم واقعیت این است که روس‌ها و ایرانی‌ها در زمان فعلی به‌یکدیگر نیاز دارند. هر دو کشور تحت تحریم آمریکا هستند و هر دو به‌دنبال راهی برای رهایی از انزوای سیاسی. البته برغم این که به کمک هم نیاز دارند اعتمادی هم بین‌ آن‌ها وجود ندارد؛ برای‌اینکه چه از نظر صادرات انرژی و چه از منظر تاریخی رقیب هم محسوب می‌شوند.»
آمریکا با وجود تکذیب مقامات ایرانی: روس‌ها دوبار از پهپادهای شاهد در کاشان دیدن کرده‌اند
هشدار آمریکا به ایران: به پوتین پهپاد ندهید؛ بین برجام و روسیه باید یکی را انتخاب کنید
این مقام اطلاعاتی آمریکا که سالیان سال به‌عنوان سفیر ایالات متحده در مسکو خدمت کرده و سابقه معاونت وزارت خارجه را نیز در کارنامه خود دارد از افرادی است که گفته می‌شود نقش پررنگی در هموار کردن راه برجام در سال ۲۰۱۵ داشته است.
این دیپلمات باتجربه با اذعان بر اینکه همکاری نظامی بین ایران و روسیه «نگران‌کننده» است نسبت به دوام طولانی‌مدت چنین همکاری‌ای ابراز تردید کرد. او اضافه کرد: «به‌نظر من حتی در عرصه‌هایی که این دو در حال حاضر می‌توانند به هم کمک کنند هم محدودیت وجود دارد.»
سخنان ویلیام برنز چند روز پس از‌ آن بیان می‌شود که مواضع انتقادی رهبر ایران از غرب و ناتو در دیدار رئیس‌جمهور روسیه خبرساز شده بود. علی خامنه‌ای در دیداری «صمیمانه» با ولادیمیر پوتین در حالی که دست یکدیگر را می‌فشردند گفته بود غربی‌ها با روسیه قوی و مستقل به‌کلی مخالف هستند. رهبر ایران همچنین با «ستایش» از پوتین که به گفته وی موفق شده در «قضیه اوکراین ابتکار عمل را به‌دست بگیرد» تصریح کرده بود که اگر پوتین این کار را نمی‌کرد این ناتو بود که مدتی بعد جنگ به‌راه می انداخت.
خامنه‌ای در دیدار با پوتین: غربی‌ها با روسیه قوی و مستقل به‌کلی مخالفند
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همچنین ادعای هفته پیشین جیک سالیوان، مشاورامنیت ملی کاخ سفید در مورد احتمال خرید پهپادهای ایرانی از سوی روسیه را بر مبنای ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکا تصدیق کرد.
آقای برنز با تاکید بر اینکه ارتش روسیه در جبهه اوکراین متحمل خسارات قابل‌توجهی شده، تماس مسکو با تهران برای حمایت تسلیحاتی را به‌نوعی بازتاب ضعف و ناکارایی فعلی صنعت دفاعی روسیه دانست.
ویلیام برنز در سخنانی جداگانه در مورد «قمار» پوتین روی اوکراین، گفت که رئیس‌جمهور روسیه بر این باور بوده است که در یک جنگ فرسایشی ابتکار عمل را بدست خواهد گرفت و ارتش و اقتصاد اوکراین را فرسوده و زمین‌گیر خواهد کرد و مقاومت اروپا و آمریکا هم کاهش می‌یابد ولی این به بهای افزایش تلفات نیروهایش تمام شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که روسیه حدود ۱۵ هزار نیروی خود را از دست داده و ۳ برابر این رقم هم سرباز مجروح دارد.
آقای برنز در ادامه گفت: «به باور من محاسبات و پیش‌فرض‌های پوتین پیش از حمله به اوکراین در مورد ناکامی اتحاد و شکسته‌شدن مقاومت اوکراین غلط بود. او اکنون هم به اشتباهات خود ادامه می‌دهد.»
این مقام عالیرتبه اطلاعاتی آمریکا در پایان با تکذیب شایعاتی پیرامون وضعیت سلامتی ولادیمیر پوتین با تمسخر گفت که اتفاقا او «خیلی هم سالم است». البته او تاکید کرد که این نظر شخصی اوست نه ارزیابی سازمان.

This comment was minimized by the moderator on the site

چرا پوتین و اردوغان امروز را برای دیدار از ایران برگزیدند؟؟؟
امروز روز تولد راد مردی از ایران زمین است که روزی پوزه ی سران خاک این 2 بیگانه را به خاک مذلت کشید.
روزی است که آن رادمرد ایران زمین پوزه ی سران کفر یعنی سرزمین پوتین کمونیست و دولت عثمانی یعنی سرزمین اردوغان را به خاک مذلت کشید.
امروز آمدند برای تلافی ....... تا ذلت این آب و خاک را به رخ آن رادمرد خفته در خاک یعنی نادر شاه و سران این آب و خاک بکشانند.
امروز تسلیت باد
امروز زاد روز مردی بزرگ در سرزمین ایران است... نادر شاه افشار (زاده ۱۰۶۷ شمسی کلات نادری – مقتول ۱۱۲۶ درقوچان)
که پیش از پادشاهی نادر قلی خوانده می‌شد ، ملقب به تهماسب‌ قلی خان از ایل افشار خراسان که از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶ خورشیدی  پادشاه ایران و بنیان‌گذار دودمان افشاریه بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران ، پس از اسلام است. سرکوب افغان‌ها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح دهلی و ترکستان و جنگ‌های پیروزمندانه او سبب شهرت بسیارش شد. همچنین او آخرین کشورگشا و فاتح آسیایی است .... ‎

نادرشاه؛ فرزند شمشیر وآخرین فاتح مشرق زمین ...
بی گمان نالایق ترین پادشاه صفوی و ایران در درازای تاریخ، نهمین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین بودکه تمام زندگی خود را صرف عقاید مذهبی کرد و...... سرانجام حکومتش بدست محمود افغان سرنگون وبعد از مرگ محمود، قدرت بدست اشرف افغان افتاد، در طول مدت حکومت ننگین افغانها، ایران توسط افغانها، روسها و ترکان عثمانی اشغال و ایرانیان سخت ترین، خفت بارترین وهولناکترین شرایط را تحمل میکردند! تا اینکه " نادرشاه فرزند شمشیر و اخرین فاتح مشرق زمین " سر بر اورد ! "اشرف افغان" و لشکریانش پس از شکستی خفت بار از نادر و سپاهیانش در اصفهان و دامغان به قندهار و هرات گریختند، نادر در پی انان قندهار را محاصره و بسیاری از لشکریان افغان را کشت و تارومار کرد ، حدود ۸۰۰ تن از افسران و جنگجویان افغان به دهلی گریختند و به دربار "محمدشاه" پناهنده شدند، نادر چندین بار تقاضای استرداد انان را نمود ،درباریان هندوستان نه تنها ترتیب اثری ندادند و بلکه اخرین فرستادگان نادر را نیز گردن زدند، زیرا معتقد بودند نادر شجاعت، سپاهیانی اماده و توانایی جنگ با ارتش پرشمار و قدرتمند هندوستان را ندارد، اما، نادر فرزند شمشیر، تمامی محاسبات دربار محمدشاه را بهم ریخت، هندوستان را فتح و افسران افغان را در دهلی به دار اویخت، سپس محمدشاه امان خواست، نادر در قبال کلید خزانه سلطنتی، هندوستان و محمدشاه را رها کرد و فاتحانه با غنائمی ارزشمند و پرشمار به ایران بازگشت،
نادر ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ترکیه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ هرچه سریعتر ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ گستاخانه ﺷﻌﺮ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺩﺭ میفرستد :
ﭼﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻗﺸﻮﻧﻢ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻨﯽ
ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﺁﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺩﻫﺪ
ﺯﭼﻨﮓ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺩﻫﺪ⚘
ﭼﻨﺎﻧﺖ ﺑﮑﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ
ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
و ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ مینویسد :
ﭼﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﻮﺩ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺷﻮﺩ
ﻋﻘﺎﺏ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﺯ ﺑﻮﻡ
ﺩﻭﻣﺮﺩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﻭﺻﺪ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﻡ
ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﺩﻫﺪ ﺭﻭﻧﻘﻢ
ﺑﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯾﻪ ﺯﻧﻢ ﺑﯿﺮﻗﻢ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ قدرتمند "ﺗﻮﭘﺎﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﺎﺷﺎ " ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ترکیه ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ متجاوز ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ، بدون تردید ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘۀ ﻗﻔﻘﺎﺯ، ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﯼ تخته ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﺯ نهاده بودند . ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ فرمان ﺩﺍﺩ ﺳﻔﯿﺮ ﺭﻭﺳﯿﻪ " ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ " ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺍﻭﺭﺩﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ میکرﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : "ﺍﻗﺎﯼ ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ هرچه سریعتر ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﻤﺎمی سپاهیانتان ﺭﺍ از دم تیغ گذرانده ﻭ ﺍﺟﺴﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ."

ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎن ﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮑﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ :
" ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻣیداد " !!!
"چه بسا این مرد قادر است روسیه و حتی اروپا را به تصرف دراورد، ﺻﻼﺡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ هرچه سریعتر ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ "
ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺮﮎ کرد،

ملتی که تاریخ کشورش را نداند، سزاور بردگیست

This comment was minimized by the moderator on the site

آیا تزار مزدور می خواهد؟

هشدار درمورد ورود ایران به جنگ اوکراین و پیامدهای دهشتناک آن برای ملت ایران

باوجود اینکه مردم ایران سرگرم جنگ با تورم کمرشکن هستند، بخش‌هایی از حاکمیت در صدد طی کردن پروسه‌ای است که کشور را به سوی دخالت نظامی در جنگ اوکراین پیش می‌برد و این درحالیست که هنوز کشور از پیامدهای فاجعه بار دخالت نظامی در لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن رها نشده است.

پس از گمانه زنی‌های منابع خبری غرب مبنی بر حضور افسرانی از سپاه پاسداران در میان نیروهای ارتش پوتین، اکنون نوبت به تحویل صدها فروند پهپاد پیشرفته جهت استفاده بر علیه مردم و مدافعان اوکراین رسیده و صحت این خبر در حدی است که روسیه و حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم آن را پذیرفته‌اند.

جیک سولیوان، مشاورارشد امنیتی دولت آمریکا که حداقل طی ۱۲ سال گذشته مسئول مستقیم پرونده ایران درمذاکرات دو کشور بوده، صراحتا ایران را به دخالت در جنگ اوکراین متهم نموده و گفته است؛ تجهیز ارتش روسیه موجب بکارگیری سلاح‌ها برای ادامه تجاوز به اوکراین و کشتن مردم آن کشور می‌گردد. ( یعنی در حال آماده سازی افکار جهانی و اعلام جبهه‌بندی جدید جنگی است که ایران هم رسماً به لحاظ تاریخی در یک طرف آن قرار می گیرد).

در واقع با چنین اقداماتی حکومت ایران علناً در حال تبدیل شدن به ضلع سوم مثلث جنگ اوکراین در کنار روسیه و بلاروس می‌باشد که هر آن می تواند تبدیل به جنگ جهانی سوم شده و ناخودآگاه کشور ما در میان مخمصه‌ای بزرگ قرار گیرد.

لازم به ذکر است که نظام در جنگ‌های سوریه، عراق، لبنان، یمن هم در ابتدا ادعا می‌کرد هیچ نقشی عملیاتی در آنها ندارد اما در مرحله بعد نقش مشورتی یا ایدئولوژیک را می‌پذیرفت و بعداً مشخص می‌شد که هم دخالت مستقیم داشته و هم میلیاردها دلار در استمرار این بحران‌ها که به مرگ صدها هزار انسان بی‌گناه نیز انجامیده ( همچنین به قیمت تحمیل فقر و فلاکت به مردم خویش) هزینه کرده است.

اکنون وظیفه ملی و انسانی تمام گروه‌ها، شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه است که یکصدا تبعات ویرانگر دخالت حکومت در این جنگ و پیامدهای دهشتناک آن برای کشور را برای آحاد مردم ایران بازگو کرده و خواستار اعتراض جامعه نسبت به این موضوع شوند تا با فشار افکار عمومی، مملکت را از مواجهه با این فاجعه تاریخی دور نگه دارند.
نشانی پایگاه خبری جانبازان جنگ تحمیلی در شبکه های اجتماعی
@janbazanesabz
@nasiri42

This comment was minimized by the moderator on the site

نیویورک تایمز

پوتین یک متحد تازه در ایران پیدا می کند، یک همردیف طردشده
یک نشست سه جانبه سران در تهران میان رهبران روسیه، ایران و ترکیه پیام روشنی فرستاد: پوتین علیه "طردگرایی" غرب واکنش نشان می دهد.
آنتون ترویانوفسکی و فرناز فصیحی، نیویورک تایمز، نوزدهم جولای 2022
1. پوتین روز سه شنبه در تهران، پاداش دلپذیری دریافت کرد: دیدار با یک رهبر برجسته در جهان که حمایت رسایی از یورش روسیه به اوکراین بعمل آورد. آیت الله علی خامنه ای چنان حمایتی را از جنگ پوتین در اوکراین اعلام کرد که حتی دیگر کشورهای نزدیک به روسیه هم تاکنون از چنین حدی از تایید، پرهیز داشتند.
2. رهبر ایران به پوتین گفت: "جنگ یک مسئله خشونت بار و دشوار است و جمهوری اسلامی به هیچ وجه از اینکه مردم در جنگ گرفتار شوند، خشنود نیست اما در مورد اوکراین، اگر شما پیشدستی نمی کردید، طرف دیگر اینکار را می کرد و یک جنگ به راه می انداخت."
3. پشتیبانی آقای خامنه ای از جنگ، با تایید این ادعای پوتین که غرب راهی جز اقدام برای او باقی نگذاشته بود، بسیار فراتر از حمایت محتاطانه ای بود که دیگر متحد روسیه، چین، از پوتین به عمل آورد.
4. این علامتی بود به جهان که اکنون که اروپا و آمریکا روسیه را با تحریم هایی هدف گرفته اند که مشابه تحریم هایی است که برای سالها اقتصاد ایران را خفه کرده است، چه بسا رابطه دیرپای مسکو و تهران به یک شراکت واقعی تبدیل شود.
5. علی واعظ از گروه بین المللی بحران می گوید: "روسیه و ایران هنوز به یکدیگر اعتماد ندارند اما اکنون بیش از همیشه به هم نیاز دارند. این دیگر یک شراکت ارادی نیست بلکه اتحادی از سر ضرورت است."
6. روسیه، سالها مراقب بود که بیش از حد به ایران نزدیک نشود، حتی زمانی که دو کشور رابطه خصومت آمیزی با آمریکا داشتند و در پی مداخله روسیه در سوریه، از نظر نظامی همکاری می کردند.
7. در آن دوران، تلاش پوتین برای ایجاد رابطه با اسراییل و کشورهای عربی، بر یک رابطه همه جانبه با تهران ارجحیت داشت. اما یورش روسیه به اوکراین، این محاسبات را دگرگون کرد. اکنون روسیه دستش از بازار غرب کوتاه شده و در پی یک شریک اقتصادی است و نیز برای دور زدن تحریم ها، به ایران نظر دارد.
8. گازپروم، غول نفتی روسیه، یک توافق چهل میلیارد دلاری را امضا کرد تا حوزه های نفتی و گازی ایران را به بهره برداری برساند. مقام های آمریکایی می گویند که روسیه به دنبال خرید پهپادهای رزمی ایران برای بکارگیری در جنگ اوکراین است.
9. بسیار زود است که بتوان دانست که ایران تا چه اندازه می تواند به روسیه برای سرپانگهداشتن اقتصادش کمک کند آنهم همزمان با تحریم های کمرشکن غرب. همچنین روشن نیست که رقابت در بازار انرژی یا منافع سیاسی مغایر، شراکت آنها را از خط خارج نکند.
10. آقای خامنه ای روز سه شنبه، همچنین به اردوغان علیه عملیات در سوریه هشدار داد. وی در دیداری جداگانه به اردوغان گفت که هر حمله نظامی به شمال سوریه برای ترکیه، سوریه و کل منطقه زیانبار است. وی گفت: "بی گمان باید با تروریسم برخورد شود اما یک حمله نظامی به سوریه، تنها به سود تروریست هاست." آقای اردوغان دست کم در اظهاراتش کوتاه نیامد. وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: "جنگ ما علیه سازمان های تروریستی، در همه جا ادامه خواهد یافت. ما از روسیه و ایران انتظار داریم تا از ترکیه در این مبارزه حمایت کنند."
پایان
https://www.nytimes.com/2022/07/19/world/europe/putin-ayatollah-erdogan-summit.html

هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

رویای دختر هزاره؛ نویسنده محبوبش، الیف شفق، پس از مرگش او را شناخت الیف شفق با نوشتن مطلبی در مورد م...
افشاگری‌های جلال طالبی بعد از ۱۷ سال : منتظر بودند به آمریکا ببازیم تا تیتر بزنند من بازی را فروخته‌...