شهر به دست مافیا سقوط نکند

اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس:

"باید در انتخابات شرکت کنیم تا شهر سقوط نکند و شهر را به مافیا واگذار نکنیم."

باید اذعان نمود که دو دوزه شده ایم، در انتخابات شرکت کنیم شعارهای کاندیدای مان را عقیم می کنند، شرکت نکنیم، مجلس قالیبافی تشکیل می شود که نگاه ملی نداشته، بلکه نظر به محافل خودی شان فقط دارد، و تقویت آنها؛ ولی معتقدم چنانچه کاندیدای مناسبی باشد، هنوز هم بودن در صحنه بهتر از قهر کردن است

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.