به فراخی تنگ

خانه ای به فراخی تنگ!!.

و اهل خانه ای به همان نسبت.

و انتظاری به بلندای عمر.

این است رسم مروت؟!!

دل کندن محتوم و مشکل.

لیک واجب و ضرور.

ولی باید کند و رفت!

آماده ایی؟ 

 اما کی و کجا ؟   

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 22:32 شماره پست: 162

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.