نامه ایی به صاحب الزنج، رهبر قیام زنگیان جنوب ایران

رهبر قیام بزرگ بردگان - زنگیان [1] جنوب ایران

برادر آزاده ام على بن محمد بن عبد الرحيم طالقانی - جناب صاحب الزنج

نامه ایی به جناب صاحب الزنج، رهبر قیام زنگیان جنوب ایران

سلامی به گرمی صبح آزادی، فجری که شما آن را با تن و روان خویش حس کردید،  

جناب صاحب الزنج!

برادر آزاده ام!

درد و درمان را خوب تشخیص دادید، آفرین بر شما و بر تشخیص و اقدام تان. اما سوالی دارم، کارتان به کجا کشید، سرانجام تان چه شد؛ پدیده بردگی و برده داری در طول تاریخ بشر انسان های بیشماری را در گرداب خود فرو برده و نسل ها از ما، پی در پی تباه کرده است، در حالی که این پدیده زیبنده فرزندان انسان در هیچ تیره و تبار و رنگی نیست، اما از آن سو تو خوب می دانی که صاحبان غٌل و زنجیر نیز هیچگاه اراده و تصمیمی بر آزادی انسان ندارند، و هر روز به نام و رنگ و لعابی نو، زنجیرهایی ساخته را بر پای انسان بسته و او را اسیر و مطیع خویش می کنند، تا شاید باری بر دوشش نهند که می خواهند، از راهی برندش که اراده می کنند، به سخنی مشغولش دارند که منظور آنان است، به کاری گمارندش که اهداف شان را پیش برند، و گوش ها و چشم هایش فیلتر و عینکی گذارند که آنچه آنان اراده می کنند، بشنود و ببیند.

اما شما هوشمندانه بر غل و زنجیر های آهنینی اصحاب خدعه و نیرگ و قصاوت عباسی که بر پاها و گردن تان بسته بودند، شوریدید و آنرا شکستید، و هزاران برده را با خود آزاد کردید و بر این تلخکامی ها که بی شک نتیجه اقدامات و عمل خود شما بردگان آن عصر بود، چند صباحی فایق آمدید؛ آفرین بر شما و قیامتان. اما افسوس که تو و سپاه آزادگانت نیز چندی بعد دچار همان بیماریی شدید که نهضت های آزادیبخش قبلی دچارش شدند، و همانگونه که به سالی چند، سپاه آزادیبخش مسلمانان به این بیماری دچار شد و بردگانی که اینک به نام اسلام و به دست با کفایت محمد (ص) آزاد شده بودند، و قرار بود برای آزادی بشر از غل و زنجیر قیام کنند، خود به عامل دست زنجیر کنندگانی تبدیل شدند و قیام شان باعث روی کار آمدن امثال عباسیان و امویانی گردید که رویِ سیه روزانی مثل رومیان را که در برداری و استثمار بردگان سرآمد تاریخند، سفید کرد و سرای حکومت و شهرهای فتح شده مسلمانان در برده و برده داری غرق شد و همین موج عظیم انسان های در غل و زنجیر (همچون شما) بود که قیامی عظیم را شکل داد، و شما به نقطه روشنی در تاریخ قیام و مبارزه مردم این خطه با برده داری تبدیل شدید.

اما چه فایده برادر؟ که شما نیز بعد از پیروزی، چندی نگذشت که به تکرار همان اقداماتی مبتلا شدید که پیش از این بر سپاه مسلمانان عارض شد و عباسیانی از این دمل چرکین بیرون آمدند که آوازه ظلم و جنایت آنان در گوش تاریخ همواره طنین انداز است و خواهد بود. آری شما هم به کاخ هایی رفتید، که بر علیه آن شوریدید و رفتار کاخ نشینانی را پیشه کردید، که به مبارزه با آن برخواسته بودند و با همسنگران دوران مبارزه با ظلم خود مشغول مبارزه شدید و پنجه در پنجه "یعقوب لیث صفار" انداختید که او نیز همچون شما در مبارزه با طاغوت بغداد مشغول بود و قصد کنار آمدن با آن غول خدعه و نیرنگ را نداشت؛ و با این کار از مبارزه با حاکم بغداد که نقطه زایش تمام فتنه ها بود، غافل شدید و... به فساد و ثروت اندوزی مشغول، و زر دنیا شما را نیز در ربود و دوباره زنجیرهای آماده شده توسط مثلث زر و زور و تزویر که از بغداد برایتان تدارک دیده شده بود، دررسید و بساط غل و زنجیر شکنی شما را برچید، شد همان که بود.

برادر عزیزم جناب صاحب الزنج! نمی دانم چرا قیام های آزادیبخش بردگان نیز به همان مرضی مبتلا می شود که بر علیه آن شوریده اند. و از بند َرستِگان نیز بعد از آزادی همان می شوند، که صاحبان غل و زنجیر  بودند، و بر آن خباثت شوریده اند. آیا این تقدیر تاریخی انسان است که صاحبان غل و زنجیر همواره بر کرسی سلطنت نشینند و یا این کرسی را برای غل و زنجیر کردن ساخته اند. اگر چنین است چرا باید قیام کرد؛ اگر به فاصله زمانی کوتاهی قرار است بردگانِ آزاد شده، خود به بند کنندگانی جدید تبدیل شوند، چرا باید قیام کرد، و این همه خون به پا کرد؛ اگر غل و زنجیر سازی، باید برود و دیگری سخت تر از او، جایش را بگیرد، چرا باید آنان را تعویض کرد، چه بهتر است که همان زنجیر کننده قبلی در جای خود بماند و خونی بی حاصل ریخته نشود، ویرانی بی حاصل ایجاد نگردد، و مدار بندگی و بردگی بی امواج خون و درد مضاعف ادامه یابد و این عمرها که قرار است به بردگی گذرد، بگذرد و تلاش های بی حاصل درد مضاعفی بر محرومان در بند نیفزاید.

جناب صاحب الزنج! حیف که نمی توانی پاسخی به نامه دهی، چرا که دیگر نیستی، اما تاریخ تو و دیگران پاسخ ما را خواهد، چرا که تاریخ بی رحمانه به قضاوت همه مدعیان آزادیبخشی و اهل اسارت بشر خواهد نشست و روز و ساعت کارهای آنان را به مقیاس خواهد کشید چرا که تاریخ معلم انسان هاست و کارش تدریس همانی است که به تکرار مبتلا نشوند، ولی افسوس که درس های زیادی را که به انسان یاد می دهد، بسیار زود فراموش می شود و این تکرار درس های آموخته شده و فراموش شده است که طعم بردگی های مکرر را به انسان می چشاند و تکرار زمانه آن را همواره به یاد بردگان هر عصری خواهد آورد و دور باطل تکرار است که زخم ها را بارها و بارها سر باز می کند و خون و خونابه و چرک، روح انسان را می آزارد.

به امید دیدار برادر آزاده و دلیرم

مشتاق دیدار روی افتخار آفرینی چون شمایم

سید مصطفی مصطفوی

تهران - دوم محرم 1438 هجری قمری 

 

[1] - http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32748   و  احسان طبری "برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران"

نظرات (2)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

[12/5/2022 2:08 PM]
باسپاس از زحمت خویشاوند گرامی خودم آقابهزادلطفی که خودازبزرگان طالقان ومدرّس دانشگاه هستند ومایه ی افتخارمان .

نام آوران دیگر طالقان :
۱ - ابوالحسن عبّادپسرعبّاس پسرعبّاد(پدرصاحب عبّادمشهور) - محدث ، دانشمند(درگذشت۳۳۴یا۳۳۶ه.ق)ازابوخلیفه فضل پسرحباب بصری ، ابوبکرمحمدپسریحیی مروزی ، جعفرپسرمحمد پسرحسن ومحمدپسرحیّان مازنی سماع دارد .
۲ _ اسماعیل صاحب پسرعباد(۳۲۶-۳۸۵ه.ق)وزیردانشمندخاندانبویه . دارنده ی آثاری چون ابی العینا ، اسماءالله تعالی ، الاعیاد وفضایل االنوروز ، امثال سائره ی متنبّی ، امامت ، الانوار ، المحیط درلغت و دیوان رسایل ومنشئات  . دراصفهان ازدنیا رفت وآرامگاه او درمیدان طوقچی برجاست که مردم به زیارتش می روند .
۳ - ابوعبدالله سیّدی : ازبزرگان علم حدیث ومشایخ تصوّف(درگذشت۳۲۰ ه.ق) .
۴ - رضی الدّین احمدپسراسماعیل پسریوسف (۵۲۱ ۵۹۰ ه.ق)، فقیه و واعظ مشهور . مدرّس نظامیه ی بغداد وشاگردمحمّدپسریحیی نیشابوری(۵۲۱ - مقدّمه بررساله ی قشیریه .
۵ - ملّامحمّد کاظم طالقانی(کرکبود ، درگذشت ۱۰۹۴ه.ق) . فقیه وفیلسوف . فقه را درخدمت ملامحمّد تقی مجلسی(مجلسی پدر)وفلسفه وحکمت را نزد میردامادآموخت . دراصفهان زندگی کردواز دنیا رفت .
۶ - ملّامحمّدنعیم(نعیمادرگذشت ۱۱۷۵ ه.ق)نتیجه ی محمّدکاظم ، فیلسوف صدرایی که آرامگاهش درکرکبود برجاست .
۷- ملّامحمّد(درگذشت ۱۲۰۰ه‌. ق)برادرنعیما به خاطر ماندگاری طولانی دربرغان ، برغانی خوانده می شد .
۸ - ملّامحمّدتقی پسرملّامحمّد ، فقیه ومرجع تقلید شهرقزوین ومشهور به شهیدثالث . چون شیخ احمداحسایی را تکفیرکرد به دست بابی هاکشته شد ‌.
۹ - ملّامحمّدصالح پسر دیگرملّامحمّد(درگذشت۱۲۷۱ه.ق)فقیه وبنیانگذار مدرسه ی علمیه ی صالحیه ی قزوین .
۱۰ -فاطمه(طاهره ی قرّه العین۱۲۳۰-۱۲۶۸خ) دختر ملامحمدصالح ، شاعر ودرس آموخته ی حوزه ی علمیه) .
۱۱ - اشرف الدّین _ نسیم شمال(۱۲۵۰ - ۱۳۱۳خ) شاعر وروزنامه نگار نوه ی پسری شهیدثالث .
۱۳ - درویش عبدالمجیدطالقانی(مهران۱۱۵۰- ۱۱۸۵ه.ق) . استادبی همتای شکسته نویسی . شعرمی سرود وخموش تخلّص او بود . آرامگاه او درتخت فولاد اصفهان برجاست .
۱۵- استادغلامحسین درویش(زادگاه زیدشت ، آرامگاه تهران۱۲۰۱- ۱۲۵۱خ) . دانش آموخته ی دارالفنون . استادمسلّم موسیقی .
۱۶ - ملّا علی اکبرخوشنویس(نویز) : درپایان روزگارقاجارمی زیست . قرآن دست نویس او درکتابخانه ی مجلس شورای ملّی ویک جلدآن درکتابخانه ی شخصی خاندان سادات میرابوالقاسمی(کرج)موجود می باشد .
۱۷ - ملّاموسی کریمایی(نویز) : استاد خوشنویسی(پایان قاجارو آغازپهلوی یکم - هم نسل های پدرم اورا دیده بودند) ، پیرومکتب استاداحمدنیریزی . یک جلد قرآن دست نویس اومتعلّق به خاله ی من بودکه پس از درگذشت وی وقف حسینیه ی نویزشد وبه سرقت رفت . یک جلد دیگرهم اکنون دردست وارثان او(فرزندان شادروان فرهیدکریمایی)باقی است .
۱۸ - میرزا غضنفر(نویز) : شاعرمعاصرمرثیه سراکه مرثیه های حماسی وشورانگیزمی سرود . چندتایی را که مرثیه خوانان دراختیارداشتندمی دیدم بسیار زیبا واستادانه بودند . پس ازانقلاب بسیارکوشیدم مگرآثارش رابیابم وچاپ کنم . شوربختانه وارثی که سرش به تنش بیرزدازخودبرجانگذاشت وچیزی عایدمن نشد .
۱۹ - شادروان زنده یادفقیه مبارزنوگرای نستوه آیت الله سیدمحمودطالقانی(گلیرد)که نیازی به شناسایی ندارد .
۲۰ - استاد پرویزکلانتری(فشندک) نگارگر(نقاش)مدرن که چندسال پیش رخت ازجهان بربست .
۲۱ - شهید سرفرازجنگ ، تیمسارفلاحی(کوله) .
۲۲ - دکتر شادخو(کوله)، پزشک جراح واستاددانشگاه . سال ها دراصفهان زندگی می کند .
۲۳ - دکترکامران فلاحی(کوله) : پدیدآورنده ی فرهنگ نامه ی پرارج((درآمدی برگویش وفرهنگ طالقان)) .
۲۴ - پروفسوردکتر غلامرضاطالقانی(ازدودمان ملانعیما ، زادگاه ورامین ) درس خوانده ی دانشگاه تبریزوآمریکا ، استاد دانشگاه وبنیانگذاردانشگاه پیام نورطالقان .
۲۵ - علیرضا طالقانی برادر دکترطالقانی شاعر خوش ذوق که درعمرکوتاه خوش درخشید ودفترشعر(پرچین)رابه چاپ رساند . دریغادرجوانی از جهان رفت وگرنه ازشاعران مطرح کشورمی شد ‌.
۲۶ - پروفسور مریم میرزاخانی(فشندک) ریاضیدان نابغه . حسرتا که زود دل ازاین جهان گذران کند . روانش شاد ونامش جاودان .
۲۷ - دکترمنصورروحی(نویز) کارشناس عالی رتبه ی صنعت نفت . پس ازانقلاب سال ها درجهت هدایت صنایع نفت لیبی کارکردواکنون درآمریکابسرمی برد .
۲۸ - استادحسن پورزاهد(خسبان) شاعرتوانا واستادمسلّم چکامه سرایی دارنده ی دودفتر ((نیلوفرمرداب))و((درکویربارانی)) . خداوندبه ایشان طول عمرعنایت فرماید .
۲۹ - دکتر حکمت الله ملاصالحی(گوران) : فیلسوف واستاددانشگاه .
۲۹ - فریبرزصادقیان(شهرک): کارشناس ارشد تاریخ که درتهیّه ی درآمدی برگویش وفرهنگ طالقان بادکترفلاحی کوشش بسیاری کرده است .
۳۰ - مسلم آهنگری(گوران) : دبیربازنشسته وشاعرنوگرا ونواندیش که درکارغزل سرایی خوش می درخشد .
۳۱ - جوادآهنگری(گوران) : دین پژوه ومفسّرمثنوی که سال هاست دراسترالیا به ارشاد می پردازد .
۳۲ - شادمهرعقیلی(نویز - زادگاه تهران) :
آهنگساز ، نوازنده ی ویولن وخواننده .
۳۳ - مهندس علی لهراسبی . خواننده ی خوش آوا .

تهیه شده توسط شاعر توانای کشورمان جناب علی لطفی تالقانی

This comment was minimized by the moderator on the site

درود بر تالقانیان، مستدام باشید
فکر کنم نویسنده شهیر روستای سادات، جناب جلال آل احمد را فراموش فرمودید
همچنین عبدالرحیم طالقانی معروف به صاحب الزنج، رهبر قیام زنگیان که از اهالی تالقان بوده اند

مصطفوی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در غوطه ور میان شادی و غم، به است...
«مخواب که آنان نخوابیده‌اند» نامه عبدالکریم سروش به مسعود پزشکیان تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۳ دریاب...
- یک نظز اضافه کرد در مشت بر دهان کوبیدن؟! دکتر پزشک...
Akbar Ganji @GanjiAkbar تقصیر پزشکیان است یا مشاورانش؟؟!!! کدامیک اشتباهات مهلک را بر عهده خوا...