روز قلم - 14 تیر

 قلمرو

 یعنی تا آنجا که قلم شما پیش می‌رود و  پیام شما را می برد

مملکت یعنی :  مِلکِ مَلک
تا آنجا که مَلِک (پادشاه) مِلکِ (زمینِ) خویش را گسترش می‌دهد

14 تیرماه روز قلم

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.