صفحه1 از48

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

The Iran-Iraq War Hardcover – November 3, 2015 by Pierre Razoux (Author), Nicholas Elliott (Transl...
مطالب مرتبط با این پست posted a comment in رازگویی و نیازگویی به دانای مطلق؟!
درود و سپاس به آنهایی که روزه گرفتند اما نسبت به کسانیک...