ایران بین دو انقلاب

ایران بین دو انقلاب

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر

خیزش دوگانه مردم ایران برای رهایی از استبداد و حاکمیت فردی داخلی، و استعمار و نفوذ خارجی، آن هم تنها در طول یکصد سال، در تاریخ جهان بی سابقه است. در حالی که انقلاب مشروطه مظفرالدین شاه قاجار را وادار به پذیرش نقش مردم در حاکمیت کرد، انقلاب 57 یک سلسله پادشاهی را، گرچه قابل مقایسه با سلف قاجار خود نبود، اما به هرحال حاکمیت فردی بود، را از میان برداشت، این کتاب به حوادث بین این دو انقلاب تمرکز دارد و خواندن این کتاب درس های فراوانی برای آزادیخواهان دارد. خواندن این کتاب با روند خروج انقلابات از اهداف خود و خائنین به خواست مردم آشنا خواهد کرد.

نویسنده محترم این کتاب جناب یرواند آبراهامیان تیتروار به حوادث این دوره به صورت بی طرفانه ایی مرور کرده است ترجمه خوب آقایان احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی آن را به نثری قابل فهم تبدیل کرده است.  

این کتاب را از اینجا می توانید دانلود و مطالعه کنید  Iran.2Enghelab.pdf

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.