آیا طالبان اصلاح شدنی است؟ یا که این حکایت سوالیست نافرجام!

خبرهای حکایت از جنایت و کشتار در پنجشیر می دهد

همزمان طالبان اصحاب رسانه را تحت فشار قرار داده است

فشار بر اصحاب رسانه یعنی،

جنایتکار آماده جنایت می شود، لذاست که چشم های بینا را بر این جنایت کور می کند

آیا طالبان اصلاح شدنی است؟ یا که این حکایت سوالیست نافرجام!

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.