آیا کرونا به نزدیکی انسان ها منجر خواهد شد یا دوری آنها از هم؟

کرونا باعث شد همه از هم فرار کنند

اما در انتها، آیا آمدن ویروس کرونا

به نزدیکی انسان ها به بروز جهانی شدن و ایجاد شهروند جهانی منجر خواهد شد

یا مرزها ملی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد؟

نقش ویروس کرونا بر خیابان های دهلی

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.